Kvalita v praxi dnes » Nabídka vzdělávání » Augmentativní a alternativní k...
ETR

Augmentativní a alternativní komunikace

Reference účastníků:

"Velmi oceňuji prostor pro řešení individuálních případů. Celá skupinka se tak mohla zapojit do případného řešení."

"Jako pozitivní beru fakt, že se kurz konal v menším počtu účastníků, tudíž byl prostor i pro diskuzi."

"Za užitečné považuji praktická cvičení, která obsahovala veškerou teorii, kterou jsem během kurzu získali. Vše jsem tak mohli „ochutnat“ i v praxi."

Ve většině zařízení sociálních služeb se potkáváme s verbálně nekomunikujícími lidmi. Pro tyto klienty i personál je důležité rozvinout hodnotnou komunikaci. Bez komunikace se člověk nikdy nemůže dostatečně zapojit do aktivního života. Plně rozvíjet svoje schopnosti umožňuje ovládnutí metod nahrazujících řeč, které nazýváme augmentativní a alternativní komunikace (AAK). 

Účastníci

Pracovníci přímé péče v sociálních službách, kteří nemají žádné, či jen základní zkušenosti s metodami alternativní a augmentativní komunikace a pracují s lidmi, kteří v důsledku svého zdravotního postižení nemohou komunikovat verbálně nebo komunikují s obtížemi.

Maximální počet účastníků je 15. 

Profil absolventa a podmínky pro úspěšné absolvování

Absolvent kurzu získá přehled o možnostech alternativní a augmentativní komunikace, o praktické aplikaci, o pomůckách, které lze pro klienty vyrobit či jaké lze využít.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud se aktivně zúčastní plnění zadaných úkolů na kurzu a nepřesáhnou povolenou absenci 48 minut. 

Obsah a rozsah kurzu

Přehled o možnostech AAK, teoretická východiska, praktická dovednost: manuální znaky, práce s komunikační tabulkou, práce s počítačem, přehled pomůcek AAK a asistivní technologie (hlavně ovládání počítače osobami s tělesným postižením, pomůcky s hlasovým výstupem, software vhodný pro AAK).

 

Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech. 

Akreditace

Akreditováno MPSV ČR pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky pod č. 2011/1604–SP/VP.

Akreditováno MPSV ČR pro pracovníky v sociálních službách pod č. 2011/1342–PC.

Akreditováno MV ČR pod č. AK/PV–294/2011.

Lektorské zajištění

Radka Čebišová

Místo a termín konání

Praha: 2. - 3. 11. 2015

(9:00 - 16:15 hod., Quip, Karlínské náměstí 12, Praha 8)

Účastnické poplatky

Cena kurzu je 2 800 Kč.

V ceně semináře jsou zahrnuty lektorská činnost, didaktické pomůcky a organizace akce. 

Podmínky účasti

V případě zájmu převyšujícího kapacitu budou přednostně uspokojeni zájemci, kteří poslali přihlášku dříve.

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Fakturu za kurz obdržíte při zahájení kurzu.

Odhlášení z kurzu lze provést nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 7 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout nebo zrušit bez storno poplatků.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Podmínkou pro vystavení Osvědčení/Potvrzení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu je sdělení jména, příjmení a data narození účastníka. Osobní údaje obsažené v prezenční listině budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zpracovávány pouze organizátorem vzdělávací akce v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky v rámci vzdělávací akce, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich, pro účely nabídky služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; pokud účastník nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů a jejich zpracováváním v uvedeném rozsahu, nebudou Vámi poskytnuté údaje pro jejich neúplnost zpracovávány a po ukončení akce budou likvidovány a účastník neobdrží Osvědčení/Potvrzení. K Vašim osobním údajům máte právo přístupu dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Tyto osobní údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.

 

Přihlášky

Přihláška _Alternativní a augmentativní komunikace Praha