Právní předpisy a dokumenty

 

V této rubrice naleznete odkazy na aktualizovaná a úplná znění mezinárodních dokumentů, zákonů a vyhlášek, které se vztahují k oblastem našeho zájmu.

 

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (10/2010 Sb. m. s.)

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením byla přijata 13.12.2006. Česká republika byla mezi prvními zeměmi, které úmluvu podepsaly. Ratifikována byla 28.9.2009 a v únoru 2010 byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv. Úmluva chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace a pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva. Zavazuje smluvní strany nejenom k přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip, ale také k zajištění, aby v praktickém životě docházelo ke skutečné integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.

 

Zákon o sociálních službách (Z č. 108/2006 Sb.)

Vyhláška k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.)

Zákoník práce (Z. č. 262/2006 Sb.)

Zákon o zaměstnanosti (Z č. 435/2004 Sb.)

Zákon o ochraně osobních údajů (Z č. 101/2000 Sb.)

Zákon o veřejném ochránci práv (Z č. 349/1999 Sb.)

Zákon o důchodovém pojištění (Z č. 155/1995 Sb.)

Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.)

Ústava ČR (ÚZ č. 1/1993 Sb.)

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)

Občanský zákoník (Z č. 40/1964 Sb.) - vybraná ustanovení

Občanský soudní řád (Z č. 99/1963 Sb.) - vybraná ustanovení

 

Doporučení Rady Evropy R(99)4 ohledně zásad ochrany nezpůsobilých dospělých osob

Doporučení Rec(2005)5 Výboru ministrů členským státům ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních

Vzorová smlouva

Vzorová smlouva, kterou poskytla JUDr. Deverová v souvislosti se seminářem "Smlouva o poskytování sociální služby".

Nález ústavního soudu ke zbavování způsobilosti

V prosinci 2007 vydal Ústavní soud významný NÁLEZ týkající se zbavení způsobilosti k právním úkonům. V části IV odůvodnění svého nálezu Ústavní soud zaujal stanovisko k řadě aspektů a praktik soudních řízení o způsobilosti k právním úkonům, při nichž jsou porušována práva lidí, o kterých se v řízení rozhoduje. V pořadu ČT, reagujícím na toto rozhodnutí, mluvčí Ústavního soudu přímo uvedl, že způsob, jakým soudy rozhodují o zbavování způsobilosti k právním úkonům, lze označit za systémové selhání české justice.

Přehled právních a politických dokumentů pro potřeby rané péče

Materiál zpracovaný JUDr. Danou Kořínkovou je strukturovaným přehledem nejdůležitějších právních a politických dokumentů, vztahujících se k tématům rané péče, práva dítěte na život v rodině, ale obecněji i práva na život v přirozeném prostředí, sociálního začleňování, vyrovnávání příležitostí lidí s postižením, rovnému zacházení a dalším. Odkazuje na dokumenty mezinárodní, evropské i vnitrostátní.