Den OSN a naše vystoupení v Ženevě

Den OSN a naše vystoupení v Ženevě
24.10.2014 | Dění v našich projektech, Ochrana práv

Dnešní den, 24. říjen, byl v roce 1947 vyhlášen dnem Organizace spojených národů. Chceme se s Vámi podělit o zkušenosti a zážitky z významné akce, které jsme měli možnost se v budově OSN zúčastnit.

Projekt Hear our voices!, o kterém Vás průběžně informujeme, nám přináší velké množství cenných zkušeností a bohatý zdroj inspirace. V rámci tohoto projektu jsme měli možnost 26. září 2014 hovořit se členy dvou důležitých výborů OSN; Výbor pro práva osob se zdravotním postižením a Výbor pro práva dítěte na téma Participace v rozhodování.

Základním východiskem pro naše vystoupení byl jednak fakt, že státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy o právech dítě, jsou zavázány zabezpečit dětem právo svobodně vyjadřovat názory ve všech záležitostech, které se jich dotýkají. Názorům dětí se musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jejich věku a úrovni (viz článek 12 Úmluvy).  A dále pak Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, obzvláště článek 29 a 30, které hovoří o právu osob s postižením účastnit se všech aspektů života, a tomu, jak tohoto cíle dosáhnout. 

Již od útlého věku dítěte rozhodujeme my, dospělí, co je pro “naše” děti nejlepší a co děti chtějí a potřebují. A toto platí ještě více, jde-li o dítě s postižením v oblasti intelektu. My jsme ti, kdo “vědí”, kdo rozhodují a kdo dětem stanovuje cíle, kterých mají dosáhnout.  V tomto celém procesu se hlasu dětí nenaslouchá někdy vůbec a jejich názor se nebere v úvahu, v lepším případě k tomu dochází sporadicky.

Pokud je od dětství nebudeme učit, jak rozhodovat, jak se stát nezávislým, jaká jsou jejich práva a jak je uplatňovat, jak participovat, bude pro tyto děti obtížné prosadit se tak, aby mohly svůj hlas prosadit.  Je třeba, aby pochopily, že jako lidské bytosti jsou osobami, které mají stejná práva jako ostatní, a že participace je jedním z jejich základních práv.Aby bylo našeho cíle dosaženo, má zásadní důležitost podpora, které se dětem dostane, a také je třeba je vybavit nezbytnými dovednostmi a znalostmi, a pak dokážou, s patřičnou podporou, plně participovat ve všech aspektech života.

Smyslem setkání, bylo prostřednictvím konkrétních příběhů hovořit o zapojování mladých lidí s postižením v oblasti intelektu do rozhodování, která se jich bezprostředně týkají. Setkání se účastnili jednak koordinátoři a partneři projektu, tedy organizace Inclusion Europe, Eurochild, Lumos a pak realizátoři projektu ze tří zemí EU v doprovodu mladých lidí o jejichž hlasu se hovořilo.

Z Bulharska, kolegyně z organizace The Ceder Fundacion v doprovodu 16-ti leté slečny Stani, která hovořila o svém životě a svých zkušenostech s rozhodováním se, které ji přinesl přechod z menšího ústavu do chráněného bydlení. Za Španělsko, to byly kolegyně z Down Syndorm a dva mladí muži, 17-ti letí Jojo a Leo, spolužáci z inkluzivní školy, kteří hovořili o svých zkušenostech, kterak je škola podporuje v participaci.

Quip jel do Ženevy v doprovodu skvělého mladého muže, 16-ti letého Dominika ze Šternberka a jeho bratra Petra. Dominik se podělil o svůj životní příběh, představil svůj plán zaměřený na člověka, který měl za sebou na zdi vylepený a podělil se také o své strasti, se kterými se v životě potýká. Dominik je velký bojovník za práva dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny.

Příspěvky ze všech třech zemí byly vždy doplněny o krátká videa, která vždy příběh mladých lidí prakticky doplnila.

Celým svým vystoupením jsme přispěli k otevření tématu participace v rozhodování dětí s postižením v oblasti intelektu u obou Výborů OSN a vyřkli tak požadavek, aby

  • členové aktivněji podporovali zapojování mladých lidí s postižením v oblasti intelektu v rozhodování týkajících se jejich života i budoucnosti. Ať již ve škole, v oblasti sociálních služeb nebo na vyšší úrovni rozvoje politiky.
  • státní zprávy týkající se jednotlivých členských států obsahovaly důkazy o participaci dětí s postižením v oblasti intelektu a to na různých úrovních

Zde je odkaz na reportáž v e-televizi OSN (zde je potřeba najít zaznám v archivu) nebo na našem kanálu YouTube zde

Začátek Dominikova vystoupení je zhruba v tomto čase 6:17.