Mezinárodní projekt Transition

18.1.2008 | Dění v našich projektech

Tři české neziskové organizace spolu s MŠMT ČR se účastní mezinárodního projektu, jehož podstatou je vytvořit nástroj podpory mladých lidí s postižením při vstupu na trh práce.

Projekt je realizován 18 organizacemi z 5 evropských zemí. Předkladatelem a hlavním realizátorem projektu je Charita Vídeň. K dalším rakouským partnerům patří: Federální ministerstvo sociálních věcí a ochrany spotřebitelů, queraum. kultur und sozialforschung, rakouská Národní hospodářská komora, Rakouské veřejné služby zaměstnanosti a střešní organizace Rakouská pracovní intergrace. Za Českou republiku projekt budou realizovat: Rytmus, Asistence, QUIP - Společnost pro změnu a MŠMT ČR. Dále se účastní za Maďarsko: organizace Hand in Hand Foundation, Speciální škola Újbuda, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor pro postižení a rehabilitaci; za Slovinsko: RACIO, Agentura rozvoje lidských zdrojů, Slovinský institut pro rehabilitaci, Národní vzdělávací institut Slovinské republiky a za Slovensko: Rada pro poradenství v sociální práci, Gaudeamus - Domov sociálních služeb pro děti a komunitní Centrum, Úřad práce, sociálních věcí a rodiny v Martine.

Projekt bude trvat 24 měsíců, byl zahájen 1. listopadu 2007 a skončí na 31. října 2009.

Podstatou projektu je přenos rakouského modelu podpory mladých lidí s postižením opouštějících vzdělávací systém v jejich nástupu na trh práce. Clearing, jak je pojmenován tento model, je příkladem dobré praxe v sociálním začleňování, který je uváděn v evropské databázi příkladů dobré praxe "Review Programme" (můžete najít na stránkách www.peer-review-social-inclusion.net). Podstata modelu přechodu ze školního do pracovního prostředí bude implementována v Maďarsku, Slovinsku, na Slovensku a v České republice. V každé zemi vznikne pracovní skupina, jejímž úkolem bude zabezpečit přenos znalostí a idejí. Realizace projektu by měla přispět k překonání hranic mezi podporou poskytovanou mladým lidem s postižením školským systémem a zaměstnaností a dalšími službami pro dospělé. V České republice je tato "mezera" stále nezaplněna a lze očekávat, že s přibývajícím počtem lidí s postižením, kteří prošli běžným vzdělávacím systémem, bude závažnost problému narůstat.

V rámci projektu bude vytvořen a otestován vzdělávací program (vstupní a další vzdělávání) pro instruktory přechodu (transition trainers). Praktické ověření proběhne prostřednictvím realizace pilotního tréninku (min. 8 absolventů), školení školitelů (min. 8 absolventů) a externím hodnocením odborníků z terénu. Dalším výstupem bude interaktivní CD-rom. Výstupy projektu budou představeny prostřednictvím závěrečné konference.

Vzdělávací program se po ukončení projektu stane součástí standardní nabídky vzdělávání akreditované vzdělávací instituce QUIP - Společnost pro změnu.