Závěrečný seminář tematické sítě

Závěrečný seminář tematické sítě
31.5.2011 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

Dne 18. května 2011 se konal závěrečný seminář tematické sítě Podpora řízená jednotlivcem/uživatelem. Seminář byl zaměřený na výstupy projektu INSPIRACE a na vládní reformní záměry v oblasti sociálních služeb a dalších dávek. Na akci přišlo bezmála čtyřicet účastníků.

Mimo jiné se zúčastnili Martin Žárský, náměstek ředitelky Úřadu práce ČR, poslankyně Lenka Kohoutová, pracovníci MPSV ČR, Pavel Ptáčník z Úřadu vlády ČR, Jana Hrdá, členka republikového výboru NRZP, Běla Hejná z Asociace Krajů a další hosté z úřadů a organizací poskytujících sociální služby.

V první části členové tematické sítě představili příběhy sedmi lidí, kteří ve svém životě potřebují pomoc se zvládnutím každodenních činností spojených s péčí o sebe, svou domácnost, pracovní uplatnění apod. Na příkladech konkrétních lidí bylo ukázáno, co při zajišťování každodenní pomoci funguje dobře a pomáhá a co nefunguje a brání naplnění individuálních potřeb a přání včetně naplnění účelu sociálních služeb (sociální začleňování a prevence sociálního vyloučení).

Z analýzy vyplynulo, že klíčovou, pozitivní roli hrají rodiny zajišťující koordinaci každodenní péče a část přímé pomoci bez nároku na finanční odměnu. Bariérou je naopak systém rozdělování peněz z veřejných prostředků, nedostupnost komunitních služeb a absence sociální práce nezávislé na poskytovatelích služeb (koordinace péče) u lidí, kteří nemají rodinu nebo jejichž rodina potřebuje s plněním této role pomoc.

Zvláštní část byla věnována modelovému použití anglického nástroje na alokaci prostředků z veřejných rozpočtů na zajištění každodenní péče. Ukázalo se, že rozdělení stejného objemu peněz s využitím jednoduchého zahraničního nástroje více odpovídá reálným potřebám lidí z ilustrativních příběhů.

Sedm příběhů pro ilustraci (459.5 KB)

Co plyne z analýzy příběhů.pdf (421.0 KB)

Modelové využití sebehodnotícího dotazníků.pdf (922.1 KB)

Dotazník pro sebe_posouzení.pdf (233.5 KB)

Ve druhé části setkání představila Ilona Kolářová z MPSV koncept sociálního šetření a Martin Žárský seznámil účastníky s představou budoucí spolupráce mezi obcí, úřadem práce a lékařskou posudkovou službou. Po vystoupení Martina Žárského následovala diskuse.

Na závěr setkání vystoupila Julie Wernerová s novým konceptem posuzování stupně závislosti a nároku na další dávky. Dr. Wernerová poskytla pořadatelům svou prezentaci s tím, že vývoj je velmi rychlý a je možné, že v rámci projednávání reformy na úrovni vlády a Parlamentu ještě dojde k dalším změnám.

Podstata sociální reformy ve vztahu ke stupni závislosti a dalším dávkám ke dni 18. 5. 2011 Prezentace Julie Wernerové, MPSV ČR (511.2 KB)

Otázky z diskuse navazují na vystoupení Ilony Kolářové, Martina Žárského a Julie Wernerové

Otázky z diskuse.pdf (434.5 KB

Přestože projekt INSPIRACE končí 31. května 2011, tematická síť bude pracovat dál. Následujícím úkolem je získat odpovědi na otázky položené účastníky setkání. Během léta zveřejníme další dokumenty ilustrující využití prvků podpory řízené jednotlivcem/uživatelem v ČR.