Tak trochu jiný pohled na vzdělávání….

Tak trochu jiný pohled na vzdělávání….
29.10.2014 | Naše kurzy

Přinášíme Vám dnes podrobnější popis toho, o čem naše kurzy jsou, a co Vám jejich absolvování přinese, kromě certifikátu a splněné podmínky dalšího vzdělávání. Z naší aktuální nabídky bychom chtěli tentokrát vyzdvihnout zejména komunikaci, protože komunikace je jedním z hlavních pilířů sociální práce a interakce. A interakce je základem a hybnou silou toho, co děláme, proč to děláme a také jak.

Člověk, kterému není porozuměno, protože neumí nebo nemůže přesně vyjádřit, co potřebuje, může propadat depresím, apatii, ale především bezmoci, která je často spouštěčem agrese! Mít dovednost komunikovat s člověkem s potížemi v komunikaci a pracovat na porozumění si navzájem, znamená významně předcházet krizovým situacím a projevům agresivního chování lidí s potížemi v komunikaci!V podzimně/zimní nabídce naleznete jak nové kurzy, tak i evergreeny, které pravidelně aktualizujeme v závislosti na tom, co přináší změny zákonů, příklady dobré praxe, nebo inspirace novými metodami a technikami z mezinárodních úspěšných projektů. Toto vše propojené se zkušenostmi nasbíranými z naší i vaší praxe jsme vložili do našich kurzů, a věříme, že jejich teoretický základ, ale hlavně praktický přesah budou plnohodnotnou a užitečnou podporou pro Vás a vaše pracovníky.
Vytvořili jsme proto kurzy na míru konkrétním situacím, které jsou s poskytováním sociální služby nedílně spojené a také situacím, jejichž výstupem je agenda, která je ze zákona povinná. Protože my všichni máme často tendenci to, co je povinné vnímat jako něco samozřejmého, převážně zatěžujícího a byrokratického, chceme Vám a vašim pracovníkům nabídnout v našich kurzech nástroje, které mohou SLOUŽIT a být dokonce dobrým pomocníkem v poskytování kvalitní služby a současně v souladu se všemi nastavenými požadavky, předpisy a zákony. 

Totální komunikace aneb jak porozumět neverbálně komunikujícím lidem

Je velmi vhodným kurzem jak samostatným, tak i jako výborným východiskem technik používaných v dalších kurzech, jako např. Dobrá smlouva, Kruhy podpory, profil na jednu stránku a další. Totální komunikace vychází z filosofie, že všichni lidé mohou komunikovat, tzn. i ti, jejichž možnost verbálního i fyzického projevu a vyjádření svých potřeb je z nejrůznějších příčin minimální, nebo možná jen s velkými obtížemi. Princip konceptu Totální komunikace spočívá v tom, že hledáme, objevujeme a nastavujeme společně s člověkem, který má takto sníženou možnost komunikace jeho komunikační kanál. Pracovník, či pečující, který zastává tuto filosofii a je sám přesvědčen, že každý má právo na komunikaci vždy komunikační kanál na základě informací a dovedností získaných v kurzu nalezne. Na kurzu dostanete základní přehled Alternativní a augmentativní komunikace (zhruba jeden blok, na rozdíl od dvou dnů, které jdou do hloubky při kurzu AAK). Velká část se věnuje komunikačním záznamovým tabulkám, což jsou jiné, než komunikační tabulky využívané v AAK - jsou to tabulky popisující, co nám člověk říká svým chováním. Součástí kurzu je také film „Autismus je zvláštní svět“, který ukazuje příběh mladé ženy Suzan, pro kterou právě nalezení způsobu komunikace znamenalo vítr do plachet v jejím životě, určilo směr od uzavřenosti ve svém světě k životu s ostatními. Dovednosti získané z kurzu lze velmi dobře využít například při uzavírání smlouvy s člověkem, jehož možnost komunikace je narušena, stejně jako v procesu individuálního plánování a při dalších, běžných denních aktivitách. 

Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby

Je jedním z nových a za velmi krátkou dobu oblíbeným kurzem.
K vytvoření toho kurzu nás vedla zkušenost z inspekcí kvality, kdy poskytovatelé obtížně dokládají pravost podpisu uživatele, nebo je smlouva velmi složitá, a poskytovatel neumí prokázat, nakolik a jak zprostředkoval její obsah např. člověku v pokročilém stadiu demence nebo člověku s potížemi v učení. Smlouva o poskytování služby je právní úkon a tak je nezbytné, aby měla náležitosti, které k tomu patří. Právě uzavírání smluv s lidmi, jejichž rozumové funkce mohou být ovlivněny nemocí nebo postižením by mělo být transparentní, s doložitelným postupem. Kurz, který jsme nazvali Dobrá smlouva, jako základ kvalitní služby poskytne pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb, kromě přehledu všech nezbytných náležitostí smlouvy podle obecné právní úpravy také její vazbu na standardy kvality sociálních služeb, a jak se uzavírá smlouva v kontextu případové práce. Dále také, jakým způsobem zjišťovat podporu potřebnou k uzavření smlouvy a jakým způsobem uzavírat smlouvu s lidmi s potížemi v komunikaci či s porozuměním. Podstatná část kurzu je věnována úpravě smluv do formy snadno srozumitelné pro konkrétního člověka. Kurz je veden dvěma lektory současně (sociální pracovník a právník), a účastníkům se tak dostane odpovědi i na složitější otázky z oblasti práva. Tato možnost byla účastníky v proběhlých kurzech velmi ceněna. 

Augmentativní a alternativní komunikace

Kurz Augmentativní a alternativní komunikace - AAK se zaměřuje do hloubky na  různé formy alternativní a augmentativní komunikace, ukazuje, jak která metoda vypadá, dává příklady z praxe, naučí účastníky používat Makaton - tj. systém komunikace pro lidi s obtížemi v komunikaci, kurz naučí vytvářet komunikační tabulky, podrobně ukáže, jaké technické pomůcky a jaký software existuje a čím usnadňuje komunikaci, ukáže do hloubky formy a metody AAK včetně praktických ukázek a praktického nácviku některých metod a konkrétní návody a nápady na výrobu pomůcek. 

Profil na 1 stránku

Je dalším novým kurzem, který prohlubuje jedno z témat kurzu Plánování zaměřené na člověka. Je celý věnován užitečnému a přirozenému nástroji – „Profilu člověka“ na jednu stránku, který můžeme použít s člověkem v mnoha různých situacích. Na kurzu se naučíte, k čemu Profil na jednu stránku slouží, jak se vytváří a jaké jsou možnosti použití. Seznámíte se také s různými technikami, jak tento profil vytvořit, a jaké jsou zásady při jeho tvorbě, ale především k čemu všemu jej lze využít. Uvidíte velké množství ukázek profilů lidí z různých cílových skupin a dozvíte se, jak Profil na jednu stránku uvést do praxe.
Tvorba profilu na jednu stránku je aktivita - kreativní způsob hledání, pojmenování, nacházení, a následně vytvoření „manuálu“ na to, co člověk potřebuje k tomu, aby mohl žít a být takový jaký je on sám, a jaké jsou jeho představy, plány, často i možnosti, které vnímá. Profil na jednu stránku může být cenným východiskem pro nastavování smluv, programů, aktivit a samozřejmě dobrého plánování zaměřeného na člověka. 

Základy facilitace

Kdo je Facilitátor? Facilitátor je důsledně nestranný průvodce diskuzí mezi lidmi, kteří mají rozdílné názory, postoje, potřeby. Je to člověk, který odpovídá za průběh diskuze, nikoliv za její obsah, ale jeho cílem je dosažení shody. Na kurzu se účastníci naučí základní pravidla facilitace, tj. usnadňování procesů ve skupině. Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak vést např. poradu či plánovací setkání, uvědomí si své silné i slabé stránky pro facilitaci, což jim napomůže na sobě v roli facilitátora dále efektivně pracovat. Kurz představí základní facilitační techniky, jako např. jak dojít k dosažení souhlasu skupiny, kruh řešení, 5 P facilitace, otázky jako hlavní nástroj facilitátora. 
 
podzimní nabídce máme samozřejmě kurzů mnohem více.
 
Pokud je Vám náš přístup zaměřený na člověka, vedoucí ke zkvalitňování služeb blízký a zajímají vás i další témata a kurzy neváhejte a nechejte si zaslat katalog kurzů. Kapacita kurzů je omezená a začínají se zaplňovat, proto není dobré rozmýšlet se dlouho.
 
Naši lektoři se na Vás nejenže těší, a jsou připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy, ale po dohodě s Vámi šířit zkušenosti i z Vaší praxe, pokud ta se ukáže dobrou a přenositelnou.
 
Za celý tým QUIPu
 
Štěpánka Bumbálková
konzultantka vzdělávání
 
tel.:  +420 608 258 928
e-mail: stepanka.bumbalkova@kvalitavpraxi.cz
 
QUIP
Karlínské náměstí 12
186 00 Praha 8 - Karlín
www.kvalitavpraxi.cz