Malý technický rádce pro prezidentské volby

Malý technický rádce pro prezidentské volby
9.1.2018 | Ochrana práv

Řada lidí s postižením neví, zda a jak může volit v blížících se prezidentských volbách. Volit ale mohou téměř všichni a pravidla umožňují využít plné pomoci s technickým zvládnutím volby. Vám, kterých se to nějak týká, proto přinášíme souhrn našich poznatků o tom, jak překonat některé překážky na cestě k aktivní účasti na volbách. S výběrem z kandidátů si radit netroufneme :) Vybírejte sami a pečlivě, letos na tom záleží víc než jindy!

Mám omezenou svéprávnost

Tématu jsme se podrobně věnovali v článku zveřejněném před parlamentními volbami 2017, a proto jen stručně. Pokud máte omezenou svéprávnost, volit nemůžete pouze v případě, že máte v rozsudku v části „výrok“ výslovně uvedeno, že soud omezuje vaše volební právo. Ve všech ostatních případech volit můžete.

Nemám omezenou svéprávnost v oblasti volebního práva, přesto nejsem v seznamu stálých voličů

Může se stát, že vám svéprávnost byla vrácena, nebo nejste omezeni ve výkonu volebního práva, vaše jméno i přesto chybí ve stálém seznamu voličů. V tomto případě si s sebou do volební místnosti přineste rozsudek a ideálně i stanovisko Ministerstva vnitra ČR (ke stažení níže). Uvedené stanovisko obsahuje pokyny k rozhodování o tom, kdo z voličů s omezenou svéprávností může volit. Pokud se prokáže, že vaše volební právo není omezeno, volební komise je povinna vám volbu umožnit.

Mám fyzické postižení, které mi neumožní, abych se podepsal a sám fyzicky provedl volbu

Tělesné postižení v žádném případě nemůže být překážkou, dokonce ani tehdy ne, když se nemůžete dostavit do volební místnosti.

Hlasovací lístek vám může pomoci vložit do obálky a logicky i hodit do urny jiný volič – asistent, příbuzný apod.  Každý má právo na asistenci při výkonu svých práv. Hlasovat osobně neznamená, že musíte osobně hodit lístek do urny, to může samozřejmě udělat asistent. Nepřípustné je, že za sebe do volební místnosti vyšlete někoho jiného, aby hlasoval bez vaší osobní přítomnosti.

Pokud se do volební místnosti nemůže dostavit např. z důvodů architektonických bariér, jako jsou schody apod., můžete požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby vám umožnila hlasovat mimo volební místnost. V tom případě k vám volební komise vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou. Hlasovat pak můžete doma s veškerou potřebnou pomocí ze strany blízkých nebo asistenta.

Pro úplnost paragraf

Můžete se podívat na zásady hlasování, jak jsou uvedeny v zákoně o volbě prezidenta republiky

§ 41 Zásady hlasování

(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu anebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem obdrží volič od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

 (5) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

(6) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství podle odstavce 3 tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu nebo k výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

 (7) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky.

(8) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Po návratu do volební místnosti učiní záznam do výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu.