Nejnovější Zpráva veřejného ochránce práv se týká i sociálních služeb

Nejnovější Zpráva veřejného ochránce práv se týká i sociálních služeb
7.11.2008 | Ochrana práv

V září 2008 vydal veřejný ochránce práv (VOP) nejnovější zprávu z návštěv zařízení, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči. Jde o Zprávu z návštěv psychiatrických léčeben. QUIP – Společnost pro změnu zprávy vydávané VOP pozorně sleduje. Obsahují totiž velmi podrobný a cenný přehled o situaci v různých druzích služeb, kde se poskytuje péče, a to zejm. z hlediska dodržování a ochrany lidských práv.

Ze zpráv lze čerpat nejen informace o zjištěném stavu. Zprávy obsahují i přehled relevantní právní úpravy, její rozbor v daném kontextu, vysvětlení důležitých právních pojmů i širšího kontextu zjištěných skutečností, věcný i právní názor VOP a doporučení k řešení situace. Zprávy mohou být tedy důležitým vodítkem a měřítkem pro posouzení vlastní praxe a strategie obdobných zařízení.

Na první pohled by se mohlo zdát, že zpráva z návštěv psychiatrických léčeben se poskytování sociálních služeb nijak netýká. Není to však pravda. Zpráva se zabývá mj. situací lidí v „šedé zóně“ na pomezí zdravotnictví a sociální péče. Je všeobecně známo, že v psychiatrických léčebnách se nachází lidé, kteří ve skutečnosti potřebují především sociální službu. Vhodná sociální služba však obvykle není dostupná. V některých případech se umístěním do léčebny řeší také situace, kdy si poskytovatel sociální služby neumí poradit s problémovým chováním uživatele, přestože jeho zdravotní stav nevyžaduje akutní léčbu v nemocnici. Zpráva se zabývá situací těchto lidí, ne/provázaností léčebné péče se sociálními službami a vyvozuje příslušná doporučení. Ochránce výslovně uvádí: „Případně vhodná již existující zařízení sociálních služeb si stanovují vstupní kritéria a cílovou skupinu klientů tak, že jsou žadatelé s psychiatrickou diagnózou již předem vyloučeni, a rozšířenost tohoto trendu má až diskriminační účinky.“ Tento názor je jistě vážným důvodem k zamyšlení a debatě jednak o platné právní úpravě (§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ale také o praxi sociálních služeb (ochránce zmiňuje vypovídání smluv o sociální službě osobám z důvodu projevů duševního onemocnění), které by měly ovládat i metody práce s lidmi s problémovým chováním a dále mít možnost poskytnout těmto lidem vhodnou formu bydlení (kolektivní bydlení je často nevhodné) tak, aby tito lidé nakonec nezaviněně nevypadli ze systému sociálních služeb, přestože službu potřebují.  

Vedle výše zmíněného výslovného vzkazu do oblasti sociálních služeb Zpráva obsahuje řadu dalších informací, které jsou v oblasti sociálních služeb využitelné přímo nebo analogicky.

Na adrese http://www.ochrance.cz/cinnost/ochrana.php naleznete vedle nejnovější Zprávy z návštěv psychiatrických léčeben také předchozí zprávy z návštěv např. ústavů pro lidi s tělesným a mentálním postižením, domovů pro seniory, léčeben dlouhodobě nemocných.

Autor: JUDr. Dana Kořínková