Platforma organizací - Aby nový občanský zákoník co nejlépe sloužil lidem s postižením

Platforma organizací - Aby nový občanský zákoník co nejlépe sloužil lidem s postižením
15.11.2013 | Ochrana práv, Co je u nás nového

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) přináší mnoho změn v oblasti právní způsobilosti (nově právního jednání) lidí s postižením - zavádí nová opatření a pravidla. V současné době se terén připravuje na novou situaci, která nastane s účinností NOZ od 1. 1. 2014. Přinášíme Vám informace o vzniku Platformy organizací hájících práva a zájmy lidí s postižením.

 

Lidé s postižením, jejich rodiny, opatrovníci (soukromí i veřejní), poskytovatelé sociálních služeb, soudy, státní správa, atd. přemýšlejí, jak novou právní úpravu využít a aplikovat. Probíhají různá školení a semináře, dopracovávají se doprovodné právní předpisy – připravuje se zákon o opatrovnictví. Více v minulém vydání zpravodaje

Všichni, kdo se problematikou způsobilosti k právním úkonům zabývají, vědí, že nová právní úprava sice přináší řadu pozitivních změn, ale není ani zdaleka dokonalá. Např. závazky ČR zakotvené v čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“), týkající se právě uplatnění právní způsobilosti lidí s postižením, zatím NOZ implementuje jen v malé míře.  Především chybí dostatečné záruky proti zneužití lidí s postižením při právních úkonech, včetně snadno dostupných mechanismů zjištění a nápravy. Nová právní úprava má mezery, omezení a budí řadu otázek. Jsme přesvědčeni, že k této situaci došlo zejména proto, že adresáti nové právní úpravy (lidé s potížemi v učení, duševním onemocněním, senioři, lidé po úrazech nebo onemocněních mozku, s demencemi a další skupiny osob s duševním postižením, jejich rodiny, opatrovníci, poskytovatelé podpůrných (sociálních) služeb) nebyli zapojeni do celého procesu její přípravy. V nové právní úpravě tak nebyla zohledněna řada důležitých informací a zkušeností z terénu.

Nyní je jedinečná příležitost ovlivnit další osud nové právní úpravy – aby co nejlépe sloužila potřebám lidí s postižením. Jde zejména o to, jak se nyní nastaví použití nových opatření a pravidel v praxi a jak se dopracuje chybějící i stávající právní úprava. Za klíčovou podmínku úspěchu považujeme skutečné zapojení jejích adresátů do tohoto procesu. Zapojení občanů je nejen logicky důležité, ale i nezbytné podle základních principů Úmluvy, která zavazuje stát, aby při vytváření a provádění legislativy a politik o otázkách týkajících se osob se zdravotním postižením s nimi aktivně spolupracoval a konzultoval prostřednictvím jejich organizací (čl. 4 odst. 3 a čl. 33 odst. 3 Úmluvy).

V létě letošního roku proto naše organizace QUIP - Společnost pro změnu spolu s SPMP ČR iniciovaly vznik Platformy organizací hájících práva a zájmy lidí s postižením. Skupina organizací, které se zatím do Platformy zapojily, oslovila náměstka pro legislativně právní sekci Ministerstva spravedlnosti s nabídkou spolupráce. Nabídli jsme naše znalosti a zkušenosti s aplikací právní úpravy způsobilosti k právním úkonům a používáním modelů podpory při rozhodování a při právních úkonech v ČR, i zahraniční zkušenosti s implementací čl. 12 do právní úpravy i praxe. K řešení naléhavých témat jsme navrhli vytvořit pracovní skupinu pod záštitou Ministerstva spravedlnosti, která by byla složena ze zástupců dotčených skupin lidí s postižením (jejich organizací), relevantních resortů (MS, MPSV, MF, MV), zástupce Svazu měst a obcí, Veřejného ochránce práv a také soudců či opatrovníků. Skupina by především pomohla připravit zákon o opatrovnictví. Dále by mohla například pomoci připravit doplňující materiály (doporučení, metodiky, manuály) nebo školení usnadňující implementaci NOZ i zmíněné Úmluvy v praxi. Nabídli jsme možnost koordinovat činnost pracovní skupiny ze strany nevládních organizací, které by konzultovaly všechny návrhy s členskou základnou a zainteresovanými skupinami, aby bylo zajištěno jejich aktivní zapojení. Návrh na zřízení pracovní skupiny byl náměstkem ministra spravedlnosti přijat , jeho vyjádření naleznete zde

Organizace, které se zatím zapojily do Platformy, obdržely teze k věcnému záměru zákona o opatrovnictví a předložily k nim své připomínky.  Pracovní skupina svolaná MS se sešla zatím jednou, 23. 9. 2013, k projednání tezí věcného záměru zákona o opatrovnictví a připomínek předložených Platformou. Můžete si přičíst zápis z jednání.

V minulém Zpravodaji jsme vás informovali, že MS předložilo návrh věcného záměru zákona o opatrovnictví do mezirezortního připomínkového řízení a o možnosti zaslat nám k němu vaše připomínky a názory. Přímo do činnosti Platformy se mohou zapojit také jakékoli další organizace lidí s postižením, kteří jsou adresáty této oblasti právní úpravy. Zatím se zapojily tyto organizace:

Daná problematika se týká i lidí v seniorském věku a lidí s demencí.  Zastoupení těchto zájmových skupin zatím v Platformě zcela chybí, přestože některé organizace byly osloveny. V podstatě se ale tato problematika týká, nebo může týkat, úplně každého.

Kontaktní osoba za naší organizaci pro tuto aktivitu je qNQBOYSSk8AkQMQC-7PaQTZ6jWmKf.agc7P~QkR.