Přijďte k volbám 2017!

Přijďte k volbám 2017!
5.10.2017 | Ochrana práv

Ministerstvo vnitra aktualizovalo své stanovisko k výkonu volebního práva lidmi s omezenou svéprávností. Ve srovnání s loňským rokem jsme zaznamenali jednu na první pohled drobnou změnu, která však může dát mnoha lidem jistotu, že jejich volební právo není dotčeno ani omezením svéprávnosti. Vybrali jsme pro Vás z dokumentu klíčové myšlenky včetně vysvětlení změny.

Co všechno je součástí volebního práva

Při výkonu volebního práva nejde pouze o samotné hlasování, ale i o otázku možnosti ověřit si svůj zápis v seznamu voličů, případně si vyřídit vydání voličského průkazu k hlasování mimo místo svého trvalého pobytu, nebo si vyžádat návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, pokud se dotyčný nemůže dostavit do volební místnosti.

Jak je to v případě omezení svéprávnosti

V případě rozsudku o omezení svéprávnosti může být odepřeno volební právo, jen pokud má člověk ve svém rozsudku v části nazvané „výrok“ výslovně uvedeno, že se omezuje také jeho právo volit nebo být volen. Pokud to tam uvedeno nemá, má právo být zapsán v seznamu voličů a přijít k volbám. Ve srovnání s dřívější praxí a s odvoláním na poslední stanovisko Nejvyššího soudu k této problematice již nestačí, aby bylo omezení volebního práva zmíněno v odůvodnění, jak lze v některých rozhodnutích vidět.

Jak je to v případě zbavení způsobilosti k právním úkonům

Jde o rozhodnutí soudů vydaná před účinností občanského zákoníku (do 31. 12. 2013). Pokud má člověk rozsudek o zbavení způsobilosti k právním úkonům z té doby, není to sám o sobě důvod, aby mu mohlo být volební právo odepřeno. Aby mohla být zaznamenána do seznamu voličů překážka volebního práva, muselo by být z výroku rozhodnutí zcela zřejmé, že se zbavení způsobilosti týkalo konkrétně i práva volit. Dřívější rozhodnutí však často obsahovala pouze výrok o zbavení způsobilosti k právním úkonům bez bližšího upřesnění. V těchto případech musí obecní úřad zkoumat odůvodnění a zjistit, zda se soud otázkou volebního práva zvlášť zabýval a zamýšlel omezit osobu i v něm. Není-li tato skutečnost ani z odůvodnění úplně zřejmá, není možno osobě ve výkonu volebního práva bránit.

Pokud omezení volebního práva není jasně uvedeno v rozsudku

Pokud soud (z jakéhokoliv důvodu) ve výroku svého rozhodnutí jasně nevysloví omezení výkonu volebního práva, vyvozuje se z toho, že osoba může volební právo vykonat. Obecní úřad pak při rozhodování zda vyznačit u takového voliče překážku ve výkonu volebního práva v seznamu voličů nemůže svým výkladem rozhodnutí soudu žádným způsobem rozšiřovat, a to ani v případě, že se mu vzhledem k rozsahu omezení jeví jako důvodné omezit svéprávnost i pro výkon volebního práva, nebo pokud je jen v odůvodnění rozsudku popsáno, že člověk nerozumí účelu a významu voleb. To platí i v případě rozhodnutí, podle kterého je svéprávnost omezena v maximálním možném rozsahu, tj. osoba není schopna právních jednání v žádných záležitostech s výjimkou běžných záležitostí každodenního života. Volební právo není běžnou záležitostí každodenního života, ale ústavně zaručeným právem a zásah do něj by bylo třeba zvlášť uvést a odůvodnit. Omezení volebního práva nelze brát jako automatický důsledek omezení svéprávnosti.

Jak postupovat, pokud člověk není v seznamu voličů, ale soud neomezil výkon jeho volebního práva

Volební komise může člověku volbu umožnit i tehdy, když je ve stálém seznamu voličů nesprávně uvedeno, že volit nemůže. Z toho důvodu doporučujeme přinést si s sebou do volební místnosti rozsudek a případně i stanovisko Ministerstva vnitra (ke stažení níže).

Dejte nám vědět

Pokud se rozhodnete, že půjdete letos volit i přes omezení svéprávnosti, budeme moc rádi, když se s námi podělíte o své nové zkušenosti – zda vám bylo umožněno volit, případně proč ne, jak jste byli s průběhem voleb spokojeni, co pro vás znamenala možnost voleb se zúčastnit, nebo co vám nevyhovovalo. Vaše poznatky by mohly být důležitým zdrojem informací pro zlepšení podmínek v dalších volbách, které nás čekají už příští rok. Pište na e-mail info@kvalitavpraxi.cz

Ministerské stanovisko je ke stažení: zde