Přijetí antidiskriminačního zákona

Přijetí antidiskriminačního zákona
26.6.2009 | Ochrana práv

17. června Poslanecká sněmovna schválila návrh Zákona o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů – takzvaný antidiskriminační zákon.

Jde o  normu, která má lidem zaručit rovné zacházení bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, sexuální orientaci, věk, nebo zdravotní omezení. Vztahovat se bude na zejména na oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení, přístupu ke vzdělávání a zdravotní péči, ale i přístupu k veřejně nabízenému zboží a službám.

Vzhledem k tomu, že šlo o návrh, jehož přijetí vetoval prezident republiky, bylo k jeho schválení zapotřebí nadpoloviční většiny všech poslanců. Návrh byl přijat poslanci napříč politickým spektrem, vyjma poslanců KSČM, kteří hlasovali proti. Navzdory tomu ale řada poslanců nadále považuje zákon za nedokonalý a lze očekávat, že v příštím volebním období budou usilovat o jeho změnu.

Jedním z motivů jeho přijetí byly potenciálně hrozící sankce ze strany Evropské Komise. Přijetí antidiskramační legislativy předpokládají směrnice, k jejichž dodržení je Česká republika vázána již od svého přistoupení  k Evropské Unii.

Přijetí zvláštního zákona je jedním z možných způsobů naplnění účelu směrnic, nicméně ustanovení týkající se této problematiky mohou být obsažena i v oborových zákonech. Například pro oblast pracovního práva nalezneme tato ustanovení v zákoně o zaměstnanosti a byla i po jistou dobu i součástí zákoníku práce. Jeho současné znění však již delší dobu odkazovalo na doposud neexistující antidiskrinační zákon.

Nová úprava přináší řadu velmi diskutovaných prvků, včetně dosud bezprecedentního přenesení důkazního břemene na žalovanou stranu – napříště musí žalovaný v civilním řízení prokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.

O tuto oblast úpravy se rovněž rozšiřuje působnost Veřejného ochránce práv, který tak má zejména svou  metodickou pomocí v konkrétních případech a zveřejňováním zpráv a doporučení přispívat k prosazování práva na rovné zacházení.

Autor: Jan Strnad