Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
30.4.2008 | Ochrana práv

Počátkem dubna ratifikovaly Úmluvu Ekvádor, Tunisko a Jordánsko a počet ratifikací tak dosáhl 20ti, které smlouva pro svůj vstup v platnost vyžaduje.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byly přijaty Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. prosince 2006. Úmluva doplňuje stávajících sedm základních lidskoprávních úmluv OSN. Je založena na principu rovnoprávnosti, zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich aktivní zapojení do života společnosti.

Česká Republika oba dokumenty podepsala, a to s výhradou ratifikace.

Ratifikační proces Úmluvy v této fázi probíhá podle Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv. Gestorem Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v České republice je Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestorem pak Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.

V souladu s usnesením vlády má ministr práce a sociálních věcí podepsanou Úmluvu a Opční protokol s návrhem dalších opatření předložit k projednání vládě, podle informací MPSV do 30. června 2008.

Po schválení vládou bude Úmluva zaslána Parlamentu ČR se žádostí o vyslovení souhlasu s ratifikací.

Vzhledem k tomu, že je Úmluva mezinárodní smlouvou upravující práva a povinnosti osob (čl. 49 písm. a) Ústavy České republiky), náleží do kategorie tzv. prezidentských smluv a tudíž, v souladu s čl. 10 Ústavy České republiky, její přijetí vyžaduje souhlas obou komor Parlamentu České republiky. Úmluvu poté ratifikuje svým podpisem prezident republiky.