Výbor pro práva lidí s postižením OSN k právní způsobilosti

Výbor pro práva lidí s postižením OSN k právní způsobilosti
12.12.2013 | Ochrana práv, Zaujalo nás

Dne 5. prosince 2013 pořádalo Inclusion Europe a Lebenshilfe Rakousko ve Vídni Kulatý stůl, který se věnoval právu na právní způsobilost lidí s postižením, garantovanému v čl. 12 Úmluvy o právech osob s postižením, a zkušenostem s jeho zakotvením v národních legislativách. Ústředním bodem programu byl převratný dokument, který k čl. 12 úmluvy připravuje Výbor pro práva lidí s postižením OSN Draft General comment on Article 12 of the Convention - Equal Recognition before the Law.

Dokument vysvětluje zásadní význam práva na právní způsobilost pro naplňování všech ostatních základních práv člověka, provázanost čl. 12 s dalšími články Úmluvy i s dalšími lidskoprávní úmluvami. Podrobně rozebírá všech 5 odstavců čl. 12 s cílem zmapovat jejich rozsah, dosah a odpovídající výklad. 

Podle dokumentu např. státy zatím selhávají ve správném porozumění čl. 12 – „stále dobře nerozumí, že model zdravotního postižení založený na respektu k lidským právům znamená nutný posun od modelu náhradního rozhodování (tradičních opatrovnických modelů) k modelu rozhodování s podporou zakotvenému v tomto článku.“ „Duševní způsobilost a způsobilost k právním úkonům jsou dvě různé věci. Duševní způsobilost souvisí se schopností činit rozhodnutí, která je různá u různých lidí a závisí na mnoha okolnostech a faktorech. Čl. 12 neumožňuje, aby předpokládaný nebo skutečný nedostatek duševní způsobilosti ospravedlnil odepření způsobilosti k právním úkonům, ale místo toho vyžaduje, aby člověku byla poskytnuta podpora, kterou ke svému právnímu jednání potřebuje.“ Dokument obsahuje řadu dalších obdobných zcela jasných vyjádření s vysvětlením.

Dokument je zveřejněn na internetových stránkách úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva OSN k připomínkám zde.

Finální znění by mělo být dohodnuto na zasedání Výboru pro zdravotní postižení OSN v dubnu 2014. Kdokoli může k tomuto dokumentu zaslat své připomínky nebo mu jen vyjádřit podporu v Aj, FrJ nebo Španělštině.