Děti potřebují rodinu

Děti potřebují rodinu
30.6.2008 | Právo na život v komunitě

Na konci května se konala mezinárodní konference „Děti potřebují rodinu“, kterou pořádalo občanské sdružení Člověk hledá člověka, Nadace Terezy Maxové a Katedra sociální práce FF UK v Praze. Hlavním tématem byly inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami, což byl podtitul konference.

Jeden z příspěvků zahraničních hostů přednesla Georgette Mulheir z Velké Británie. Zabývala se tematikou dětí s postižením v ústavní péči. Hovořila o svých zkušenostech z řady projektů. Pracovala na reformě sociální péče o děti ve střední a východní Evropě a v Africe. Řídila projekty zaměřené na snižování počtu dětí v ústavní péči, které pomohly více než 7000 dětí ústavy opustit. V současné době je provozní ředitelkou mezinárodní neziskové organizace Children´s High Level Group založené J. K. Rowlingovou ke zlepšení situace ohrožených dětí, která působí i v ČR. S touto organizací spolupracuje také MUDr. Jan Pfeiffer, který pracoval na zlepšení situace lidí s duševním onemocněním, reformě a prevenci ústavního léčení. Společné téma jejich aktivit je shodné s hlavním námětem konference a se žhavým tématem  v sociálních službách v ČR – deinstitucionalizací. Toto téma se v současné době promítá do úvah i praktických kroků ve všech oblastech sociální práce, týká se všech ohrožených skupin. Každý člověk v nepříznivé sociální situaci má obdržet podporu šitou na míru jeho potřeb, ve svém přirozeném prostředí, při respektování všech svých práv, aby bylo minimalizováno jeho sociální vyloučení a nevznikaly druhotné újmy způsobené nekvalitní nebo nevhodnou sociální pomocí.

Na konferenci zazněla řada příspěvků k tématům, která jsou aktuální i v sociálních službách. Mluvilo se o tvorbě standardů péče o děti, které by se uplatnily i při pěstounské péči (tedy „službě“ poskytované v soukromí), o individuálních plánech, srovnávaly se mezinárodní statistiky ohledně počtu dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních. V těchto statistikách bohužel ČR zaujímá vždy čelní místa. Zazněly zkušenosti z různých projektů pro návrat dětí z ústavních zařízení do rodinné péče a na podporu ohrožených rodin. Nejvíce pozornosti se věnovalo preventivním službám a úloze společnosti/státu, také v souvislosti s naplňováním i v ČR platné mezinárodní právní normy - Úmluvy o právech dítěte. K plnění závazků států z této úmluvy bylo vydáno k otázce de/institucionalizace péče o ohrožené děti Stockholmské prohlášení, které naleznete v originále zde a v ČJ zde.

Autor: Dana Kořínková