Jednorázový dar

Darujte lidem s postižením, kteří usilují o navrácení svéprávnosti, jednorázovou podporu. Umožníte jim udělat důležitý krok na cestě k důstojnému životu.

Kampaň "Právo rozhodovat o svém životě"

Šedesát tisíc lidí s postižením u nás trvale žije v ústavech – obvykle jinde, jinak a s někým jiným, než by si přáli. Navzdory tomu, že je tato situace v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala už v roce 2009, není těmto lidem dostupná účinná pomoc.

Známe cesty vedoucí k tomu, aby i lidé s těžkým postižením mohli rozhodovat o svém životě a žít běžný život v přirozeném prostředí. Pomáháme lidem získat zpět svéprávnost a najít pomoc potřebnou pro každodenní život, rozhodování i právní jednání.

Pečujte spolu s námi o lidská práva lidí s postižením v duševní oblasti.

Vyberte si částku, kterou chcete darovat:

500 Částkou 500 Kč dáte člověku možnost probrat svou situaci s právníkem a sociálním pracovníkem. Tím pomůžete člověku např. získat náměty nebo připomínky pro svoji vlastní představu o řešení podpory při rozhodování a právním jednání.
950

Částkou 950 Kč dáte člověku a jeho blízkým sérii konzultací se sociálním pracovníkem a s právníkem, což jim umožní udělat si jasnou představu o konkrétních krocích, které je potřeba udělat pro navrácení svéprávnosti a zajištění pomoci pro každodenní život. Výsledkem konzultací bude návrh řešení individuální situace člověka: co se udělá pro zajištění podpory potřebné v každodenním životě, včetně bezpečného způsobu rozhodování a jaké bude právní řešení potřebné pro bezpečné právní jednání.

Člověk i jeho blízcí budou vědět, jak může vypadat soudní řízení a co je potřeba udělat pro jeho úspěšný průběh.

1800 Částkou 1.800 Kč pomůžete člověku získat vedle návrhu řešení jeho situace navíc i konkrétní plán podpory pro každodenní život včetně podpory při rozhodování. V tomto plánu je vyhodnoceno, s čím konkrétně člověk potřebuje pomoc, jak tato pomoc má vypadat a kdo ji zajistí. Je v něm zahrnuta nejen profesionální pomoc zejm. sociálních služeb ale především přirozená podpora v místní komunitě včetně rodiny. Plán je mimo to důležitým důkazem pro soudní řízení o navrácení svéprávnosti. Plán pomůže vytvořit naše sociální pracovnice.
4800 Částkou 4.800 Kč pomůžete člověku s postižením získat návrh řešení, plán podpory pro každodenní život včetně podpory při rozhodování a navíc veškeré podklady pro soudní řízení o svéprávnosti. Naši právníci s využitím popisu potřebné podpory a navrženého plánu podpory pro rozhodování a související oblasti připraví žádost o navrácení svéprávnosti. Dále připraví podle potřeby další právní dokumenty umožňující bezpečné právní jednání, např. návrh smlouvy o nápomoci, text předběžného prohlášení, návrh stanovení kompetencí opatrovníka bez omezení svéprávnosti apod.
jiná částka Můžete darovat i jinou částkou. Např. díky daru ve výši 15.000 Kč bude mít člověk s postižením nejen plán podpory pro rozhodování i právním jednání a představu, čeho a jak chce v životě dostáhnout. Získá také zkušeného zástupce – právníka, který jej provede celým soudním řízením o svéprávnosti včetně odvolacích soudů, Nejvyšší soud nevyjímaje. Mezi jednáními bude mít vždycky odbornou pomoc pro doplnění důkazů, navrhování výslechu dalších svědků atd.

Darovat můžete prostřednictvím této stránky nebo přímo na náš účet 35-0689500207/0100.

Můžete přispět i pravidelnými dary či dobrovolnou prací.

Pokud darujete, stáváte se automaticky členem našeho kruhu podpory a budeme vás informovat o využití daru. Pokud nechcete dostávat žádné informace, napište zde nebo kontaktujte naše kolegyně.

Pomoci můžete třeba Petrovi nebo panu Novákovi.