Deinstitucionalizace

Jedním z našich tradičních témat je deinstitucionalizace podpory a pomoci lidem s postižením. V rámci projektů zaměřených na tuto problematiku připravujeme ve spolupráci s kolegy z jiných organizací různě zaměřené dokumenty. Při práci jsme se setkali s řadou inspirativních textů, které vznikly v ČR, nebo byly do češtiny přeloženy.

Na této stránce zveřejňujeme nebo odkazujeme na materiály, které jsou z našeho pohledu v souladu s podstatou článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Zpráva odborné skupiny o přechodu od institucionální péče na péči komunitní

13.9.2009

Zpráva vypracována skupinou nezávislých odborníků pověřených komisařem Vladimírem Špidlou v únoru 2009 řeší problematiku reformy institucionální péče. více >>

Změna k lepšímu v nedohlednu

22.2.2016

Dokument navazuje na naši pravidelnou aktualizaci stavu institucionalizace prostřednictvím pobytových sociálních služeb pro lidi s postižením, seniory nevyjímaje. V dokumentu najdete graf sestavený ze Statistických ročenek MPSV do r. 2014. Není to stále vůbec radostné! více >>

Zkušenosti s transformací ústavní péče

10.5.2008

Tento text byl vytvořen na základě převážně zahraničních zkušeností. Díky zapracovaným připomínkám Zdeňka Štandery, Soni Holúbkové a Rely Chábové se do něj promítají také první zkušenosti s deinstitucionalizací v ČR a na Slovensku.  více >>

Život v komunitě: změna není jen v bydlení

2.11.2011

Na konferenci pořádané Národním centrem podpory transformace vystoupil Steven Eidelman s příspěvkem Život v komunitě: nejde jen o změnu v bydlení. Ve své prezentaci autor vysvětluje, jak přistupovat k transformaci ústavní péče s respektem k právu lidí s postižením na život v komunitě. více >>

Žít jak chci

5.10.2017

Brožurka připravená ve formě snadného čtení (tzv. easy read) postavená na skutečném příběhu ženy, které jsme pomáhali získat svéprávnost a dostat se z ústavu. více >>

Zavřete ústavy pro mentálně postižené

2.7.2003

Text švédského odborníka Prof. Dr. Karla Grűnewalda obsahuje vysvětlení nutnosti deinstituciona­lizace (transformace) ústavní péče a stručný popis tohoto procesu na příkladu Švédska. Inspiraci zde naleznou všichni, kdo mají chuť a možnost začít se změnami i v konkrétních zařízeních. více >>

Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu

31.3.2011

Předmětem této studie je proces transformace v období realizace výše uvedeného individuálního projektu Karlovarského kraje. Analýza se zaměřuje na dvě související osy: na „malé přechody“ jednotlivých uživatelů z ústavů do komunitních služeb a na „velký přechod“, tedy na samotný realizovaný transformační projekt. více >>

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a transformace sociální péče v České republice

22.11.2011

Dokument obsahuje podrobnou analýzu mezinárodního práva jako základ pro porozumění pojmu nezávislý způsob života a pro vymezení závazků České republiky, které vyplývají z práva na život v komunitě a jsou stěžejní pro transformaci sociální péče u nás. V závěru jsou uvedena konkrétní doporučení plynoucí z analýzy. více >>

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou

29.11.2013

Cílem příručky je přinést poskytovatelům pobytových sociálních služeb inspiraci a návod, jak dostát zákonem stanoveným povinnostem v případě skupiny dětí s nařízenou ústavní výchovou, jak prosazovat jejich právo na sociálně-právní ochranu, život v rodině a další práva umožňující sociální začlenění, zejm. právo na inkl… více >>

Společně pro změnu

2.4.2011

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče.  Východiskem se staly anonymizované informace z individuálních plánů, které vznikly pro 24 obyvatel dvou ústavů ve Středočeském kraji a které byly připraveny podle jedné z metodik plánování zaměřeného na člověka. více >>

1 2 3