Deinstitucionalizace

Jedním z našich tradičních témat je deinstitucionalizace podpory a pomoci lidem s postižením. V rámci projektů zaměřených na tuto problematiku připravujeme ve spolupráci s kolegy z jiných organizací různě zaměřené dokumenty. Při práci jsme se setkali s řadou inspirativních textů, které vznikly v ČR, nebo byly do češtiny přeloženy.

Na této stránce zveřejňujeme nebo odkazujeme na materiály, které jsou z našeho pohledu v souladu s podstatou článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Právo na život v komunitě a projekty transformace ústavní péče v ČR

10.9.2013

V rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byla mimo jiné věnována pozornost implementaci ustanovení článku 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Podstatou čl. 19 je zajistit lidem s postižením právo na volbu místa a způsobu života na úro… více >>

Analytická zpráva pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb v Karl. kraji

21.3.2013

Zpráva Davida Kocmana a Jana Palečka se opět zaměřuje na karlovarský projekt transformace ústavní péče. Na příkladech několika klientů se ukazují důležitá fakta o systému služeb a přístupech k zajišťování podpory. Dokument byl získán ze stránek občanského sdružení Instand, které v Karlovarském kraji koordinovalo navaz… více >>

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a transformace sociální péče v České republice

22.11.2011

Dokument obsahuje podrobnou analýzu mezinárodního práva jako základ pro porozumění pojmu nezávislý způsob života a pro vymezení závazků České republiky, které vyplývají z práva na život v komunitě a jsou stěžejní pro transformaci sociální péče u nás. V závěru jsou uvedena konkrétní doporučení plynoucí z analýzy. více >>

Život v komunitě: změna není jen v bydlení

2.11.2011

Na konferenci pořádané Národním centrem podpory transformace vystoupil Steven Eidelman s příspěvkem Život v komunitě: nejde jen o změnu v bydlení. Ve své prezentaci autor vysvětluje, jak přistupovat k transformaci ústavní péče s respektem k právu lidí s postižením na život v komunitě. více >>

Společně pro změnu

2.4.2011

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče.  Východiskem se staly anonymizované informace z individuálních plánů, které vznikly pro 24 obyvatel dvou ústavů ve Středočeském kraji a které byly připraveny podle jedné z metodik plánování zaměřeného na člověka. více >>

Nezávislé zprostředkování jako nástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě

1.4.2011

Zpráva z kvalitativního výzkumu realizovaného v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče, kde byla koordinace inspirována britským modelem tzv. brokerství (nezávislé zprostředkování). více >>

Poskytování sociálních služeb v Karl. kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživate

31.3.2011

Karlovarský kraj zveřejnil na internetu závěrečnou zprávu z individuálního projektu "Poskytování služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele". více >>

Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu

31.3.2011

Předmětem této studie je proces transformace v období realizace výše uvedeného individuálního projektu Karlovarského kraje. Analýza se zaměřuje na dvě související osy: na „malé přechody“ jednotlivých uživatelů z ústavů do komunitních služeb a na „velký přechod“, tedy na samotný realizovaný transformační projekt. více >>

Deinstitucionalizace a život v komunitě - výsledky a náklady: zpráva o evropské studii

1.4.2010

V roce 2007 skupina odborníků pod vedením pracovníků University v Kentu realizovala projekt Deinstitucionalizace a život v komunitě, cílem kterého bylo soustředit dostupné informace o počtu lidí s postižením žijících v ústavních zařízeních v 28 evropských zemích a najít úspěšné strategie přechodu od ústavů ke komunitn… více >>

Zpráva odborné skupiny o přechodu od institucionální péče na péči komunitní

13.9.2009

Zpráva vypracována skupinou nezávislých odborníků pověřených komisařem Vladimírem Špidlou v únoru 2009 řeší problematiku reformy institucionální péče. více >>

1 2 3