Deinstitucionalizace

Jedním z našich tradičních témat je deinstitucionalizace podpory a pomoci lidem s postižením. V rámci projektů zaměřených na tuto problematiku připravujeme ve spolupráci s kolegy z jiných organizací různě zaměřené dokumenty. Při práci jsme se setkali s řadou inspirativních textů, které vznikly v ČR, nebo byly do češtiny přeloženy.

Na této stránce zveřejňujeme nebo odkazujeme na materiály, které jsou z našeho pohledu v souladu s podstatou článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Analytická zpráva pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb v Karl. kraji

21.3.2013

Zpráva Davida Kocmana a Jana Palečka se opět zaměřuje na karlovarský projekt transformace ústavní péče. Na příkladech několika klientů se ukazují důležitá fakta o systému služeb a přístupech k zajišťování podpory. Dokument byl získán ze stránek občanského sdružení Instand, které v Karlovarském kraji koordinovalo navaz… více >>

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a transformace sociální péče v České republice

22.11.2011

Dokument obsahuje podrobnou analýzu mezinárodního práva jako základ pro porozumění pojmu nezávislý způsob života a pro vymezení závazků České republiky, které vyplývají z práva na život v komunitě a jsou stěžejní pro transformaci sociální péče u nás. V závěru jsou uvedena konkrétní doporučení plynoucí z analýzy. více >>

Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb

30.11.2013

Předmětem analýzy je problematika způsobilosti k právním úkonům uživatelů zejména sociálních služeb, které se nacházejí v procesu transformace směrem k individualizovaným službám poskytovaným v domácím prostředí.  více >>

Zkušenosti s transformací ústavní péče

10.5.2008

Tento text byl vytvořen na základě převážně zahraničních zkušeností. Díky zapracovaným připomínkám Zdeňka Štandery, Soni Holúbkové a Rely Chábové se do něj promítají také první zkušenosti s deinstitucionalizací v ČR a na Slovensku.  více >>

Právo na život v komunitě a projekty transformace ústavní péče v ČR

10.9.2013

V rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byla mimo jiné věnována pozornost implementaci ustanovení článku 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Podstatou čl. 19 je zajistit lidem s postižením právo na volbu místa a způsobu života na úro… více >>

Nezávislé zprostředkování jako nástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě

1.4.2011

Zpráva z kvalitativního výzkumu realizovaného v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče, kde byla koordinace inspirována britským modelem tzv. brokerství (nezávislé zprostředkování). více >>

Náhled na Článek 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

2.4.2008

Tato náhledová zpráva byla připravena Evropskou koalicí pro komunitní život (ECCL) v rámci její práce zaměřené na prosazování práva osob s postižením na rovnoprávný život v komunitě. Zpráva se zaměřuje na Článek 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UN Convention on the Rights of Persons with Disabili… více >>

Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách

30.11.2013

Analýza se zaměřuje na zodpovězení otázek: Co je cílem transformace sociálních služeb v případě dětí s nařízenou ústavní výchovou? Jedná se jenom o přechod do jiných typů služeb nebo má být dětem umožněn návrat domů nebo zajištění rodinné péče v náhradní rodině? Jaká opatření mohou být v rámci poskytování sociální slu… více >>

Život v komunitě: změna není jen v bydlení

2.11.2011

Na konferenci pořádané Národním centrem podpory transformace vystoupil Steven Eidelman s příspěvkem Život v komunitě: nejde jen o změnu v bydlení. Ve své prezentaci autor vysvětluje, jak přistupovat k transformaci ústavní péče s respektem k právu lidí s postižením na život v komunitě. více >>

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou

29.11.2013

Cílem příručky je přinést poskytovatelům pobytových sociálních služeb inspiraci a návod, jak dostát zákonem stanoveným povinnostem v případě skupiny dětí s nařízenou ústavní výchovou, jak prosazovat jejich právo na sociálně-právní ochranu, život v rodině a další práva umožňující sociální začlenění, zejm. právo na inkl… více >>

1 2 3