Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou
29.11.2013

Cílem příručky je přinést poskytovatelům pobytových sociálních služeb inspiraci a návod, jak dostát zákonem stanoveným povinnostem v případě skupiny dětí s nařízenou ústavní výchovou, jak prosazovat jejich právo na sociálně-právní ochranu, život v rodině a další práva umožňující sociální začlenění, zejm. právo na inkluzivní vzdělávání.

Materiál vychází ze dvou základních zdrojů: Materiálu zpracovaného mezinárodní organizací UNICEF „Manuál k měření ukazatelů týkajících se dětí ve formální péči vydaného UNICEF“. Pro potřeby příručky jsou navrženy postupy, jak naplnit šest vybraných ukazatelů zaměřených na přímou péči: Kontakt s rodiči, Existence individuálních plánů péče, Využívání posudků při vstupu do systému formální péče (řízení vstupu), Přezkum umístění dítěte, Děti v pobytové péči navštěvující místní školu a Kvalifikace pracovníků. Druhým východiskem je koncept „plánování zaměřené na člověka“. Součástí materiálu jsou příklady použití popisovaných technik.

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou

Toto je jedna ze dvou metodik, které jsme v roce 2013 zpracovali pro Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zřízené MPSV.