Kvalita v sociálních službách

Quip byl v roce 2003 založen s cílem posílit práva uživatelů sociálních služeb prostřednictvím praktické aplikace standardů kvality sociálních služeb.  V září 2012 jsme se k tématu standardů kvality opět vrátili v rámci zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Inovace systému kvality sociálních služeb, kde jsme měli za úkol zajistit revizi standardů, které jsou součástí vyhlášky 505/2006 Sb.

Díky zapojení širokého okruhu lidí z řad inspektorů, poskytovatelů, uživatelů a zřizovatelů sociálních služeb vznikl návrh soustřeďující pozornost inspektorů především na ochranu lidí, kteří služby využívají, a na to, jak kontrolovaná služba přispívá k posílení jejich sociálního začlenění.

Z našeho pohledu spolurealizátora projektu jsou klíčové zejména následující dokumenty:

  • Podněty k revizi standardů kvality sociálních služeb
  • Formalismus a inspekce kvality sociálních služeb
  • Analýza dalších problémových oblastí zdravotně sociální péče
  • Inovace požadavků na kvalitu sociálních služeb. Druhý návrh věcného řešení
  • Návrh změny obsahu a kritérií standardů kvality sociálních služeb
  • Doporučení pro finalizaci revidovaných standardů

Další dokumenty ke kvalitě, na kterých jsme pracovali

V minulosti se pracovníci Quipu podíleli na i dalších dokumentech zaměřených na standardy kvality sociálních služeb. Jde zejména o následující materiály. Standardy kvality sociálních služeb a Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe stále mohou inspirovat, ale je potřeba upozornit, že jsou v mnoha směrech překonané a je potřeba k nim přstupovat značně kriticky - např. kapitoly týkající se osobní dokumentace by stály za důkladné přepracování.

Doporučení pro finalizaci revidovaných standardů

21.11.2013

Výsledný návrh revidovaných standardů předložený ministerstvu byl na podzim 2013 použit pro testování. Praktické použití revidovaných standardů při hodnoceních několika druhů služeb přineslo poznatky, jak materiál dopracovat, aby jeho pozdější právní zakotvení mělo pozitivní dopad pro uživatele a poskytovatele sociáln… více >>

Analýza dalších problémových oblastí zdravotně sociální péče

21.11.2013

Zajímavým tématem bylo zkoumání pomezí zdravotní a sociální péče, do kterého se krom pracovníků Quipu zapojila zejména externí kolegyně Hana Janečková.  Zpracováním analýz v této oblasti jsme měli možnost ujasnit některá diskutovaná témata jako např. sdílení informací o zdravotním stavu mezi uživatelem, zdravotníky a … více >>

Kam se poděl duch standardů? Řízení kvality jako problém sociálních služeb

15.9.2013

Tento text vysvětluje potřebnost klíčové změny v zaměření kritérií kvality sociálních služeb. více >>

Návrh změny obsahu a kritérií standardů kvality sociálních služeb

15.9.2013

Na konci léta 2013 byl vytvořen finální návrh revidovaných standardů v podobě právního návrhu. Návrh řeší zejména nekonzistentnosti a duplicity obsažené ve standardech, registračních kritériích a povinnostech poskytovatele zakotvené v § 88 zákona o sociálních službách. Dále se pak mění zaměření kritérií standardů. více >>

Inovace požadavků na kvalitu sociálních služeb. Druhý návrh věcného řešení

14.5.2013

Poznatky z analýz a série konzultačních seminářů byly členy stálé pracovní skupiny a se zapojením pracovníků MPSV a dalších odborníků z praxe shrnuty ve druhém návrhu změn. V dokumentu jsou obsažena i témata, o kterých bylo předem jasné, že nebude možno je řešit v rámci časového plánu projektu. více >>

Formalismus a inspekce kvality sociálních služeb

1.5.2013

Stálá pracovní skupina, jejíž členové připravovali návrhy revize standardů, měla k dispozici další analytické materiály. Jedním z nich byla zpráva z kvalitativního šetření Formalismus a inspekce kvality sociálních služeb, kterou nechala zpracovat střešní organizace nevládních poskytovatelů sociálních služeb SKOK. více >>

Podněty k revizi standardů kvality sociálních služeb

21.11.2012

Východiskem pro práci na revizi standardů byl sběr podnětů mezi poskytovateli a inspektory kvality sociálních služeb. Výzkum zaměřený na otázku fungování stávajících kritérií standardů v praxi zpracovávali sociologové David Kocman a Jan Paleček. více >>

Zahraničí inspirace pro další práci na revizi

20.10.2011

V dokumentech Evropské komise jsou české národní standardy kvality označovány jako zajímavé příklady standardů. více >>

Standardy kvality sociálních služeb. Výkladový sborník pro poskytovatele

1.10.2008

Materiál vydaný Ministerstvem práce v r. 2008 představuje soubor textů vytvořených pracovními skupinami. Quip se podílel na kapitolách Ochrana práv a uplatnění vlastní vůle uživatele sociální služby, opatření omezující pohyb, způsobilost k právním úkonům a opatrovnictví a Individuální plánování. více >>

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb

1.10.2003

V období od května do prosince 2002 proběhlo v České republice v rámci tzv. Česko-britského projektu, který administrovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, celkem třicet tři pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Jejich smyslem bylo testování návrhu Standardů kvality sociálních služeb a ověření metodiky in… více >>

1 2