Doporučení pro finalizaci revidovaných standardů

Doporučení pro finalizaci revidovaných standardů
21.11.2013

Výsledný návrh revidovaných standardů předložený ministerstvu byl na podzim 2013 použit pro testování. Praktické použití revidovaných standardů při hodnoceních několika druhů služeb přineslo poznatky, jak materiál dopracovat, aby jeho pozdější právní zakotvení mělo pozitivní dopad pro uživatele a poskytovatele sociální služeb i pro inspektory kvality.

Závěrečná zpráva obsahuje mimo jiné návrh kroků, které by měly být realizovány:

1. Upravit znění kritérií standardů

Ve vazbě na poznatky z testování (náměty inspektorů a poskytovatelů) a získané podněty od odborné veřejnosti (zejm. v rámci tzv. metodických setkání v projektu Inovace kvality inspektorů ÚP, KÚ a externích inspektorů - specializovaných odborníků) bylo navrženo upravit znění některých kritérií standardů.

2. Analyzovat zprávy

Dále bylo navrženo analyzovat zprávy vytvořené při příležitosti testování, a identifikovat příklady dobré praxe i chybnou interpretaci kritérií při kontrole. Ve vazbě na tuto analýzu připravit základní vodítka hodnocení popisující, jak v inspekčním procesu postupovat při hodnocení jednotlivých kritérií.

3. Připravit definice klíčových pojmů

Ve standardech (i v dnešním znění) se vyskytuje řada a kterým je potřeba rozumět (část těchto pojmů je identifikována ve schváleném výstupu cíle 5 projektu Inovace kvality). Je to předpoklad jednotného přístupu inspektorů k hodnocení plnění povinností obsažených ve standardech. Slovník by měl obsahovat vysvětlení pojmu a odkaz na další informační zdroje, tj. odbornou literaturu. Slovník pojmů by byl pojítkem mezi teorií sociální práce a inspekčním procesem.