Zahraničí inspirace pro další práci na revizi

Zahraničí inspirace pro další práci na revizi
20.10.2011

V dokumentech Evropské komise jsou české národní standardy kvality označovány jako zajímavé příklady standardů.

Podívat se můžete např. zde: Druhá dvouletá zpráva o sociálních službách obecného zájmu z roku 2010 (str. 42) a Studie sociálních služeb ve veřejném zájmu z října 2011 (str. 22). Oba materiály obsahují mimo jiné srovnání nástrojů a rámců pro zajištění kvality v členských zemích EU.

V roce 2010 byl Sociálním výborem Evropské komise pro sociální ochranu schválen Evropský rámec pro kvalitu sociálních služeb. Cílem dokumetu je vytvořit jednotné chápání kvality sociálních služeb v rámci EU. Jedním z požadavků MPSV na revizi standardů byla kompatibilita revidovaného systému kvalit sociálních služeb s požadavky obsažnými v Evropském rámci. Za účelem naplnění požadavku byl vytvořen text shrnující hlavní podněty, které plynou z Evropského rámce a v přílohách shrnuje principy EU rámce, metodologická kritéria tvorby nástrojů kvality, a přináší hodnotový rozbor rámce:  Podněty pro revizi standardů kvality v Evropském rámci pro kvalitu sociálních služeb 

Pro další práci na standardech by mohl být inspirativní také diskusí materiál Regulation. The unintentional destruction of intentional communities. Autoři materiálu upozorňují na riziko plynoucí z toho, když se se sociální péčí zachází jako se zbožím, které může být prodáváno a regulováno. Může to vést ke zhoršení situace lidí, kterým mají služby pomoc žít lepší život. Uvádějí příklad tzv. Camphillských, záměrně vytvářených komunit, které jsou mnohdy alternativou odlidštěných modelů péče, zejm. ústavní. Záměrně vytvářené komunity se však mohou dostávat do konfliktů s regulačními mechanismy, které je paradoxně nutí k příklonu k institucionálním modelům péče.