Rozhodování s podporou - materiály a události

Bílá kniha k právní způsobilosti a naše připomínky k novelizaci ustanovení o svéprávnosti v NOZ

Bílou knihu jsme dokončili v závěru roku 2014 společně s organizací SPMP v rámci společného projektu Černá a bílá.

Předložili jsme ji všem úřadům a institucím, které by měly čl. 12 Úmluvy implementovat do právní úpravy ČR nebo do své praxe.

Více informací o Bílé knize a její stávající znění naleznete pod tímto článkem. 

  

Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování

Manuál, který vydalo MPSV ČR ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb. O.s. QUIP se na publikaci podílelo autorsky.

 

 

 

Průlomové rozhodnutí o způsobilosti k právním úkonům v souladu s Úmluvou OSN – příběh paní R.

Paní R. se připravovala na odchod z ústavního zařízení do vlastního domova. Sama nebo s podporou asistentů si začala prát, nakupovat a vařit, získala si práci na částečný úvazek. To však pro ni nebylo vždy samozřejmostí. Společnost nejprve musela uznat právo lidí se zdravotním postižením na běžný život a jejich plné zapojení do společnosti. Tento princip je nyní obsažen ve všech relevantních politických dokumentech České republiky, Evropské unie i OSN a také v právních předpisech. U nás je to především zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a nově také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (č. 10/2010). Tyto dokumenty přinášejí do života lidí se zdravotním postižením velké pozitivní změny. Zejména v těch případech, kdy lidé se zdravotním strávili v ústavním zařízen většinu svého života. V České republice se těmto změnám začala pomalu otevírat cesta až po roce 1989. Díky tomuto vývoji a také připravenosti zapojených sociálních služeb i rodiny měla paní R. v poslední době možnost učit se samostatnému životu. Připravovala se s kamarádkou na přestěhování do pronajatého bytu. Paní R. stála před poslední vážnou překážkou - podobně jako tisíce dalších lidí v České republice v potížemi v učení (tzv. mentálním postižením) byla zbavena  způsobilosti k právním úkonům.

Seminář ke zkušenostem z Britské Kolumbie (Kanada)

Provincie Britská Kolumbie v Kanadě představuje ve světě ojedinělý příklad uzákoněného a již fungujícího systému rozhodování s podporou (supported decision-making) a je tudíž pro ostatní státy vzorem pro reformu právní úpravy i praxe. Vzhledem k této výjimečné roli Britské Kolumbie zorganizovalo Inclusion Europe, spolu s Canadian Association for Community Living (CACL), týdenní studijní pobyt ve Vancouveru pro několik účastníků z Evropy, mezi kterými byly i Camille Latimier a Dana Kořínková. Účastníci měli příležitost seznámit se s modelem rozhodování s podporou v praxi, porozumět jeho právním základům a diskutovat se zainteresovanými stranami o jeho možnostech a úskalích.
Na základě studijní návštěvy uspořádal Quip 21. června 2010 seminář, zaměřený na předání získaných poznatků a zkušeností. Účast na semináři přijal klíčový odborník a jeden z autorů konceptu rozhodování s podporou Michael Bach, Ph.D., výkonný vice president Kanadské Asociace pro život v komunitě (Canadian Association for Community Living), který působí také na Universitě v Manitobě.
Semináře se zúčastnilo 50 účastníků, mezi kterými byli zástupci poskytovatelů služeb, samospráv a ministerstev, právníci a další zainteresovaní odborníci. Měli příležitost k seznámení s tímto konceptem a k diskusi, která, jak věříme, bude dále pokračovat v daleko širším měřítku.

Video s M. Bachem v češtině