Svéprávnost

V této sekci naleznete množství materálů souvisejících s oblastí práv lidí s postižením, s opatrovnictvím, svéprávností atd.

Hlavní témata v této sekci:

Svéprávnost v právním rámci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Platforma pro svéprávnost

Navrácení svéprávnosti - příběh paní Renáty

Různé články související s tématem svéprávnosti

Projekt Život do svých rukou 

 

SVÉPRÁVNOST V PRÁVNÍM RÁMCI ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ZEJM. ČL. 12)

Čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením vytvořila zcela nový právní rámec také pro oblast způsobilosti k právním úkonům. O právní způsobilosti osob se zdravotním postižením pojednává její čl. 12. Text čl. 12 je založen na zcela novém pojetí právní způsobilosti. Systém tzv. „náhradního rozhodování“ nahrazuje systémem tzv. „rozhodování s podporou“. Nový systém vychází ze zkušenosti, že lidé s postižením v duševní oblasti potřebují především podporu při realizaci právních úkonů a možnost zastoupení. Naopak zásahy do jejich právní způsobilosti jim způsobují především další omezení a překážky pro běžný život. Ochrana před nevýhodnými právními úkony je obvykle zabezpečena obecnou úpravou neplatnosti právních úkonů učiněných v duševní poruše (v ČR § 581 občanského zákoníku). Nejdůležitějším nástrojem realizace a ochrany zájmů člověka s postižením je však kvalitní a bezpečná podpora poskytovaná ve všech oblastech života (včetně činění právních úkonů) v rozsahu, v jakém ji člověk potřebuje. Čl. 12 proto již nepočítá s možností zasahovat do právní způsobilosti, neumožňuje již ani zbavovat ani omezovat způsobilost k právním úkonům. Místo toho ukládá smluvním státům povinnost zajistit lidem s postižením bezpečnou podporu, kterou mohou potřebovat pro realizaci své právní způsobilosti. Informace k tématu ochrany lidí při právním jednání formou podpory při rozhodování naleznete v sekci Rozhodování s podporou

Výbor pro práva lidí s postižením OSN k právní způsobilosti

Výbor pro práva lidí s postižením OSN vydal zásadní dokument k čl. 12 Úmluvy. Dokument se jmenuje Draft General comment on Article 12 ot the Convention - Equal Recoqnition before the Law. Vysvětluje zásadní význam práva na právní způsobilost pro naplňování všech ostatních základních práv člověka.

Na svém zasedání 31. března  - 11. dubna 2014 Výbor pro práva lidí s postižením OSN schválil konečné znění dokumentu. Naleznete jej zde: General comment


Bílá kniha k právní způsobilosti a naše připomínky k novelizaci ustanovení o svéprávnosti v NOZ

Bílou knihu jsme dokončili v závěru roku 2014 společně s organizací SPMP v rámci společného projektu Černá a bílá.

Předložili jsme ji všem úřadům a institucím, které by měly čl. 12 Úmluvy implementovat do právní úpravy ČR nebo do své praxe.

Více informací o Bílé knize a její stávající znění naleznete pod tímto článkem.

 

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. US 557_09 ze dne 18.08.2000 k otázce omezování svéprávnosti 

PLATFORMA PRO SVÉPRÁVNOST

Zde naleznete informace o vzniku Platformy organizací hájících práva a zájmy lidí s postižením.

Možnost připomínkovat věcný záměr zákona o opatrovnictví

Ministerstvo spravedlnosti předložilo dne 5. 11. 2013 do mezirezortního připomínkového řízení věcný záměr zákona o opatrovnictví. Do přípravy návrhu se od léta zapojila skupina organizací reprezentujících práva a zájmy lidí s postižením, která měla možnost zaslat k němu své připomínky.

Platforma organizací - aby nový občanský zákoník co nejlépe sloužil lidem s postižením

NAVRÁCENÍ SVÉPRÁVNOSTI - PŘÍBĚH PANÍ RENÁTY

Měli jsme tu možnost zastupovat paní Renátu při několika soudích řízeních. Přinášíme Vám rozsudky tak, jak šly v čase tohoto příběhu za sebou.

Rozsudek o způsobilosti k právním úkonům zcela v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 

Průlomový rozsudek Okresního soudu v Chebu

V září 2010 rozhodl Okresní soud v Chebu o plném navrácení způsobilosti k právním úkonům paní s potížemi v učení (mentálním postižením) a ustanovil jí opatrovníka podle § 29 občanského zákoníku (bez omezení způsobilosti). Vzal přitom v úvahu podporu, kterou každodenně využívá. Toto rozhodnutí lze označit za průlomové, neboť je plně v souladu s čl. 12 Úmluvy.

Rozsudek NS - vrácení způsobilosti k právním úkonům

 

RŮZNÉ ČLÁNKY SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM SVÉPRÁVNOSTI 

Úspěšné použití navržené smlouvy o nápomoci při rozhodování

Nový rozsudek nejvyššího soudu ve věci omezování svéprávnosti

Zarážející změna ve volebním právu v rozporu s mezinárodními závazky 

 

ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU

Rezervy, které vnímáme v oblasti dodržování a uplatňování práv lidí s postižením jsou zřejmé také v aplikaci právní úpravy omezování způsobilosti k právním úkonům. Protože zásah do způsobilosti k právním úkonům je zásahem do základního lidského práva a často vede k nežádoucímu vyčlenění jednotlivce ze společnosti, považujeme toto téma za jednu ze svých priorit. Různým aspektům této problematiky byl věnován před časem ukončený projekt Život do svých rukou. Byl zaměřen na rozšíření informovanosti a vzájemnou diskuzi zainteresovaných skupin. Probíhal formou tří kolokvií, konaných postupně pro advokáty, soudce a širší odbornou veřejnost a zástupce veřejné správy. V následujících dokumentech naleznete podrobné informace k projektu a obsah kolokvií.


Informace o projektu

Program 1. kolokvia

Program 2. kolokvia

Program 3. kolokvia

Sborník projektu ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU

Sborník projektu ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU obsahuje příspěvky ze tří kolokvií, která se uskutečnila postupně pro advokáty, soudce a širší  odbornou veřejnost. Zpracovává různé aspekty problematiky soudního řízení o omezení, resp. zbavení způsobilosti k právním úkonům a otázky opatrovnictví. Kromě analýzy právní úpravy a rozhodovací praxe se věnuje například mezinárodnímu srovnání, úloze a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti a rozboru možností šetrnějších způsobů ochrany a uplatňování práv lidí s duševním postižením.

Počet stran: 200 str., brožovaná vazba

ISBN: 978-80-903921-0-6

Cena 200 Kč + 21% DPH, poštovné a balné (dle tarifů České pošty).

Sborník je celý v elektronické podobě ke stažení zde (618.5 KB).

Pro objednání sborníku v tištěné verzi pište na adresu info(zavináč)kvalitavpraxi.cz