Krátká CV přednášejících

Mgr. Hana Arenbergerová studovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor speciální pedagogika - učitelství na speciálních školách. Čtvrtým rokem pracuje jako učitelka ve třídě pro děti s poruchami autistického spektra při MŠ speciální, Štíbrova 1691, Praha 8. Od června 2007 spolupracuje s APLA Praha, Střední Čechy v oblasti rané péče.

Kateřina Balická, DiS. vystudovala  Vyšší odbornou pedagogickou školu obor sociální pedagogika. Od roku 1998  pracovala v pobytovém zařízení sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením a autismem. Od ledna 2007 pracuje v APLA Praha, Střední Čechy, o.s. na pozici koordinátor osobní asistence a odlehčovací služby.

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., působí jako psycholožka v oblasti sociální a klinické. Zabývá se supervizí, individuální a komunitně orientovanou pomocí po neštěstích, poradenstvím, krizovou připraveností. Přednáší na katedře psychologie FF UP v Olomouci, je odbornou garantkou kurzů ve sdruženích Rafae a Remedium Praha,  a odbornou garantkou Psychosociálních intervenčních týmů. Je spoluautorkou učebnice Základy klinické psychologie a vedoucí autorského kolektivu u knih Klinická psychologie v praxi a Terénní krizová práce.

Mgr. Lucie Bělohlávková, DiS., vystudovala speciální pedagogiku na UK v Praze, kde i nyní pokračuje na doktorandském studiu. Zároveň je v pětiletém výcviku kognitivně-behaviorální terapie. Její hlavní pracovní náplní v APLA jsou individuální a skupinové nácviky sociálních dovedností u lidí s Aspergerovým syndromem.

PaedDr. Eva Brožová - od r. 1998 ředitelka chráněného bydlení Společnost DUHA, dlouhodobě působí jako konzultantka -zavádění Standardů kvality v různých krajích v české republice, zavádění chráněného bydlení v Srbsku - projekt Člověk v tísni, inspektorka kvality v sociálních službách.

PaedDr. Věra Čadilová deset let učila ve třídě pro děti s autismem. Absolvovala roční odborné vzdělávání v Centru pro lidi s autismem v Budapešti. Od roku 2002 pracuje v oblasti poradenství  v problematice výchova vzdělávání lidí s autismem. V tomto oboru se věnuje přednáškové a publikační činnosti.

Ing. Magdalena Čáslavská vystudovala kulturně technické inženýrství na České zemědělské univerzitě. Pracovala ve státní správě jako koordinátor činnosti v oblasti přípravy a realizace investic a  zadávání veřejných zakázek. Nyní pracuje v občanském sdružení APLA jako ředitelka organizace a projektový manažer.

Katarína Durecová vystudovala FFUK v Praze obor psychologie. Pracovala jako psycholog v Psychiatrické léčebně Bohnice, na Psychiatrické klinice VFN v Praze 2. Učila na 1. LFUK, v IPVZ, VIAP a od roku 1994 působí jako dosud jako odborná asistentka na 3. LFUK, odd. lékařské psychologie.

Carlos Escalera vystudoval filozofii a výchovné vědy v Madridu, pracuje jako náměstek ředitele poradenského centra Alsterdorf, je poradcem a docentem, jeho hlavním zaměřením je násilí a agresivita, je autorem několika publikací na téma násilí a sociální práce. Je spoluřešitelem v rámci různých výzkumných projektů a je lektorem v několika institucích poskytujících sociální služby v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Kent Ericsson - vystudoval Psychologii, pedagogiku, sociologii a statistiku na  Uppsala University ve Švédsku. Jeho dosavadní  činnost výzkumného pracovníka na této univerzitě mu dále slouží jako platforma pro účast v četných expertních skupinách a projektech v oblasti služeb pro lidi s postižením na mnoha místech Evropy, Středního východu a v Číně.

Mgr. Iva Fryšová je absolventkou Pedagogické fakulty UK, obor psychopedie, etopedie. Od roku 1997 působí v sociálních službách. Posledních šest let se věnuje především podporovanému zaměstnávání, od roku 2005 vede agenturu Rytmus - Dejvice. Lektorovala odborné semináře o integraci mládeže s mentálním postižením v Cambridge. Je lektorkou řady odborných seminářů v oblasti sociálních služeb a zaměstnávání lidí s postižením.

PhDr. Soňa Holúbková - Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě v Praze. V současnosti působí jako ředitelka detašovaného pracoviště Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Žilině. Ve své práci se zaměřuje na sociální poradenství  a služby, komunitní formy sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb a poradenství a vzdělávání pracovníků sociálních služeb.

Mgr. Aurélia Chábová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Sociálním službám se věnuje od roku 1989. Pracovala v ústavu jako specialistka na individuální plánování a vzdělávání zaměstnanců a podílela se na koncepčním rozvoji služeb poskytovaných v rámci začlenění lidí z ústavu do běžného života. V současné době pracuje jako expertka na ústavní péči v QUIP - Společnost pro změnu.

Mgr. Lucie Jirků působí v APLA Praha, Střední Čechy, o.s. jako sociální pedagog věnující se nácvikům sociálních dovedností a zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra (PAS). V organizaci působí rovněž jako sociální pracovník zabývající se sociálním poradenstvím pro osoby lidí s PAS a jejich rodiny. V rámci projektu Antidiskriminace  spolupracovala se sdružením SKOK.

Mgr. Milena Johnová vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V oblasti sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením pracuje od roku 1992. V letech 2000-2002 koordinovala na MPSV tvorbu standardů kvality a metodiku inspekcí sociálních služeb. V současné době vede občanské sdružení QUIP - Společnost pro změnu.

Mgr. Hynek Jůn, Ph.D., je předsedou Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy. Pracuje jako kognitivně behaviorální terapeut v poradenském středisku APLA. Zabývá se eliminací problémového chování a nácvikem nových způsobů sociálního chování u lidí s autismem. Věnuje se publikační a přednáškové činnosti, zvláště pak v Domovech pro lidi se zdravotním postižením. Ukončil postgraduální psychoterapeutický výcvik v KBT. Absolvoval výcvik ve fyzickém zvládání agresivního chování (průvodce dobrou praxí).

JUDr. Dana Kořínková vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. V QUIP - Společnost pro změnu odpovídá za aktivity v právní oblasti. Je autorkou právnické části manuálu Pracovní uplatnění klientů ústavní péče a dalších analýz z oblasti opatrovnictví, omezování způsobilosti a ochrany lidských práv. Lektoruje právnicky zaměřené kurzy, včetně výcviku inspektorů kvality sociálních služeb.

PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D. - ředitel neziskové organizace Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ředitel ústavu prof. K. Matulaya (1992), náměstek Ministerstva práce a sociálních věcí SR (2003), absolvent  FF UK v Bratislavě - léčebná pedagogika (1974) .

Věnuje se transformačním procesům sociálních služeb pro lidi s postižením, kvalitě sociálních služeb, koordinuje mezinárodní spolupráci s Rogaland Hoghskole v Norsku, je editorem odborných publikací a časopisu Integrácia.

Monica Lemaic - psycholožka, pracující pro Association for Promoting Inclusion v Záhřebu v Chorvatsku jako koordinátor plánování zaměřeného na člověka.

Mgr. Petr Olchawski - své původní učitelské povolání jsem opustil po dvanáctileté praxi v okresu Bruntál a začal pracovat v oblasti sociálních služeb v téže lokalitě. Drzost, se kterou jsem se vrhl do úplně neznámé pracovní oblasti, se snažím doplnit potřebným vzděláním. Hlavně v oblasti alternativní komunikace, kognitivně-behaviorální terapie, facilitace a handlingu, účetnictví, manažerství a dalších desítkách dovedností, jež potřebujete při této práci. Až se nám společně povede vytvořit důstojné a běžné životní podmínky pro naše klienty, vrátím se ke Svému původnímu povolání nebo jinému z těch několika, kterými jsem prošel.

Mgr. Martin Polenský je aktuálně speciálním pedagogem ve speciálně pedagogickém centru, které je zaměřeno na osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Dříve práce se skupinou mladých lidí s PAS, mentální retardací a výraznými projevy agrese a autoagrese. Lektor metodiky strukturovaného učení od roku 1998. Od roku 2005 lektor šetrné sebeobrany, dle metodiky MPSV.

Marlis Pörtner je diplomovanou psychoterapeutkou s dlouholetou soukromou praxí. Je vedoucí osobností mezinárodní sítě odborníků na Preterapii. V současné době se věnuje hlavně publikační a vzdělávací činnosti v oblasti konceptu na člověka zaměřeného přístupu a Preterapie. Její kniha  Brát vážně - důvěřovat - porozumět vyšla již v 6. vydání v renomovaném německém nakladatelství Klett - Cotta. Je jednou z lektorů, kteří vedli v rámci projektu Pro změnu výcvik Na člověka zaměřený způsob podpory a navázaní kontaktu, úvod do Preterapie.

Bojana Rozman v posledních šesti letech pracuje v Asociaci podporující inkluzi (API) v Záhřebu, Chorvatsko. V rámci této organizace pracuje na rozvoji programu, vzdělávání a zvyšování kvality. Tématu kvalita poskytování služeb se v současné době věnuje také při přípravě na PhD na Fakultě pedagogiky a rehabilitace Záhřebské university.

Petr Suchý Absolvoval Západočeskou Univerzitu v Plzni obor informatika. Hlavní programátor a project manager vývoje eQuip, jednatel společnosti Software Production s.r.o. Třetím rokem vyvíjí software, který zajišťuje chod služeb poskytovaných v rámci eQuip.

Miloš Suchý postupně absolvent lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, ředitel Fakultní nemocnice v Plzni, ředitel odboru zdravotní péče na Ministerstvu zdravotnictví, absolvent studia zdravotnických profesionálů Project Hope, konzultant společností LOGICA a ICZ, ředitel úseku konzultačních služeb a úseku strategického rozvoje produktů společnosti STAPRO. Analytik systémů hodnocení výkonnosti a kvality péče ve zdravotnictví a sociální péči a jednatel společnosti SoftwareProduction. 15 let se zabývá problematikou výkonnosti a kvality ve zdravotnictví, poslední 3 roky také v sociální péči. Autor prvního systému standardizace zdravotní péče a benchmarkingu výkonnosti a kvality péče v nemocnicích České republiky.

Jana Šarounová absolvovala studium speciální pedagogiky na PedF UK v Praze. Pracovala v sociáálních službách a ve školství. Od roku 1997 působí jako speciální pedagog-logoped speciálně pedagogickém centru a dále se věnuje se odbornému sociálnímu poradenství, zaměřenému na augmentativní a alternativní komunikaci (AAK) a speciální pomůcky. Absolvovala řadu kurzů vztahujících se k problematice AAK v ČI i v zahraničí, sama je lektorkou a konzultantkou.

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., je klinická psycholožka, která se specializuje na práci s lidmi s mentálním postižením a s autismem. Věnuje se přednáškové a supervizní činnosti ve zdravotnických, sociálních i vzdělávacích zařízeních. Založila občanské sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA), podílí se na řadě projektů a grantů, které se snaží zlepšit situaci lidí s pervazivními vývojovými poruchami v České republice.

Mgr. Zuzana Žampachová učila ve třídě pro děti s autismem v Brně. Od roku 2001 pracuje jako koordinátorka problematiky autismu v Jihomoravském kraji. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání lidí s autismem.

Martin Žárský absolvoval katedru sociální práce FF UK Praha. V letech 1996-2001 působil na odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Od roku 2001 pracuje na odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, nejprve na pozici vedoucího oddělení koncepce financování sociálních služeb a od roku 2003 jako ředitel odboru.