A3 „Být přijímaný pro to, kdo jste, a ne co jste“

A.3   „Být přijímaný pro to, kdo jste, a ne co jste“. Subjektivně vnímaná kvalita života dospělých a stárnoucích žen s mentálním postižením v České republice a v Novém Jižním Walesu

Iva Strnadová

K měření kvality života lidí s mentálním postižením se běžně používá subjektivní přístup. V našem výzkumu jsme se zaměřili na to, jak vnímají kvalitu života dospělé a stárnoucí ženy s mentálním postižením ve věku nad 40 let. Provedli jsme rozhovory s 28 ženami ze Sydney (Nový Jižní Wales) a s 27 ženami z Prahy (Česká republika). K analýze rozhovoru byla použita metoda zakotvené teorie. Dotazované ženy hovořily hlavně o čtyřech tématech: mezilidské vztahy, nezávislost, spokojenost a otázky týkající se osobnosti. Zmiňovaly také různé strategie, které se naučily používat při řešení obtížných životních situací. Zúčastněné ženy vyplnily i dotazník zjišťující kvalitu života (Quality of Life Questionnaire, QOL.Q, Schalock & Keith 1993). T-test nezávislých středních hodnot prokázal, že pokud jde o vnímání kvality života, nebyly mezi skupinou žen ze Sydney a skupinou žen z Prahy žádné statisticky významné rozdíly. Na zasedání budou prezentovány implikace, jež z těchto zjištění vyplývají pro odborníky, poskytovatele služeb i rodiny osob s mentálním postižením.