B Kritický pohled na měření a hodnocení kvality ži

B   Kritický pohled na měření a hodnocení kvality života

Mark Rapley

V r. 1990 uvedl Robert Edgerton, etnograf zabývající se studiem života lidí s  potížemi učení, že slovní spojení „kvalita života“ se stalo heslem 90. let (1990: 149). Označení „heslo“ implikuje nejen závažnost tohoto pojmu, ale též diskutabilní povahu této vědní disciplíny a potencionálního výsledku výzkumu kvality života. Ve veřejném životě a ve společenských vědách se pojem kvalita života zcela běžně připomíná od 60. let. Tento pojem se objevuje v diskusích ohledně čehokoli, počínaje relativní životaschopností měst, společenství a národů, až po cíle a účinky sociální politiky nebo od výhod různých modelů poskytování služeb jednotlivcům, až po individualizované výsledky obrovského množství lékařských a psychoterapeutických postupů.
V této přednášce se zabývám obtížemi a problémy spojenými s přijetím pojmu „kvalita života“ jakožto ukazatele kvality poskytované služby a zkoumám některé koncepční a odborné problémy spojené s měřením kvality života.
Domnívám se, že v konečném součtu je názor na kvalitu života určitého člověka otázkou estetickou, nikoli vědeckou.