C.3 Mezinárodní výzkum DIS-QOL

C.3   Mezinárodní výzkum DIS-QOL

Dagmara Dzúrová

Česká republika patří mezi země, kde život osob se zdravotním znevýhodněním byl po velmi dlouhé období mimo zájem veřejnosti. Odborné studie zaměřené na tuto skupinu obyvatel, resp. na kvalitativní stránky jejich života začínají vznikat až v posledních letech.
Příspěvek si klade za cíl seznámit přítomné s výsledky mezinárodního výzkumu DIS-QOL (Quality of Care and Quality of Life for People with Intellectual and Physical Disabilities: Integrated Living, Social Inclusion and Service User Participation, označovaný akronymem: DIS-QOL) kvality života a kvality péče o lidi s potížemi v učení.
Výzkum provedený v roce 2008 vycházel ze standardizovaného dotazníku WHOQOL-BREF, doplněného o unikátní moduly zaměřené na podchycení specifik zdravotního znevýhodnění a na kvalitu poskytované péče. Návrh dotazníků byl proveden tak, aby se tyto informace daly využít při plánování optimální podpory a individuálně cílených sociálních služeb.
V České republice bylo do šetření zahrnuto 283 respondentů se zdravotním znevýhodněním, z nich 42 byli lidé s potížemi v učení. U těchto respondentů byla provedena doplňující Proxy studie (pečující osoba/rodinný příslušník a poskytovatel služby). Věková hranice pro respondenty byla stanovena na 18 let a výše, cílem bylo zapojit do šetření respondenty jak z rodinného, tak mimo rodinného prostředí, nezbytným předpokladem zařazení respondenta do výzkumu byl jejich souhlas s šetřením.

Autorky výzkumu: Dzúrová D., Dragomirecká E., Prajsová J.