D Od kvality péče ke kvalitě života lidí s potížem

D   Od kvality péče ke kvalitě života lidí s potížemi v učení. Demontáž institucionální péče

Jos van Loon

Před čtrnácti lety se z instituce Vijvervreugd, v níž probíhala diskuse o kvalitě péče, stala nová organizace „ Arduin“. Vznikla nová vize týkající se života a práce  uživatelů služeb, přičemž hlavním úkolem bylo poskytovat podporu v životě a při práci/denních aktivitách s cílem optimalizovat kvalitu jejich života. To vedlo k rozhodnutí zrušit ústavní péči a k přijetí paradigmatu podpory založeném na celkové koncepci začleňování, při níž se důsledně a konsistentně uplatňuje teorie kvality života i paradigma podpory. Díky této koncepci dokážeme poskytovat běžnou podporu, ale rovněž uspokojit zvláštní potřeby lidí s potížemi v učení. Sledovali jsme vývoj tohoto procesu, problémy, jež bylo třeba řešit a rovněž to, jak přispěl ke zvýšení kvality života ve společnosti.
V instituci nemohou lidé s  potížemi v učení dosáhnout dobré kvality života, nemohou se začlenit do společnosti, nelze zajistit jejich sebeuplatnění a osobní rozvoj, což jsou zásadní životní dimenze: jediným možným řešením je deinstitucionalizace. Nové výzvy vyvolaly potřebu zavést nový organizační model pro poskytování podpory; podpora založená na výsledcích je zaměřena na zvyšování kvality života klientů. Zvyšování kvality u poskytovatele služeb v zásadě znamená zlepšování osobních výsledků, včetně nové metodiky pro podporu zaměřenou na člověka.
Největší překážku pro dosažení kvalitního života u lidí žijících v ústavech představuje institucionální péče sama o sobě. Je zapotřebí zavést odpovídající model podpory vycházející z komunity. Náš výzkum prokazuje, že takové dimenze jako je začlenění, seberealizace a osobní rozvoj znamenají změnu a ukazuje, v čem je tento model lepší nežli tradiční institucionální péče. Nový model péče neznamená pouhou deinstitucionalizaci stejně jako deinstitucionalizace neznamená pouhé uzavření ústavů péče: pro lidi s mentálním postižením je zapotřebí vybudovat odpovídající model podpory. Je zapotřebí vytvořit nový profil původního pečovatele/pečovatelky, který/která se stane osobou, jež poskytuje podporu. Rodiny jsou dnes spokojenější než v době před deinstitucionalizací. Rodiče a příbuzní vnímají chování klientů a jejich osobní fungování velmi pozitivně: klienti jsou samostatnější, dynamičtější, méně tenzní a spokojenější. Rodiče potvrzují, že chodí na návštěvu častěji, že vládne domácká a příjemná atmosféra. Pokud se zeptáte poskytovatelů podpory, řeknou vám, že už by se nikdy nechtěli vrátit do tradičního ústavu. Pro všechny zainteresované osoby je nyní všechno mnohem transparentnější.
Toto všechno vyústilo do nového organizačního modelu, jenž zdůrazňuje zvyšování osobních výsledků na základě paradigmatu podpory. Organizace Arduin si zvolila za svůj nejdůležitější cíl kvalitu života a vytvořila tak širokou škálu možností pro začlenění lidí s potížemi v učení do společnosti.