Bazální stimulace III.

prohlubující kurz

 

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení lidí s těžkým zdravotním postižením, který vyvinul v roce 1975 profesor Andreas Fröhlich při práci s dětmi s fyzickým a mentálním postižením. V 80. letech byl koncept přenesen zdravotní sestrou Christel Bienstein do ošetřovatelské péče o dospělé lidi se zdravotním postižením.

Bazální stimulace nabízí člověku jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje lidí s postižených nebo těžce nemocných.

Co se na kurzu naučíte

Budete moci prohloubit svoje znaosti a dovednosti s bazální stimulací, které používáte v praxi. Budete mít možnost supervidovat vše, co dosud z konceptu BS ve své praxi využíváte. Upevníte a prohloubíte si jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti, které si dále rozšíříte o nové poznatky a techniky.

Po absolvování 100% hodinové dotace obdržíte certifikát platný v celé EU.

Pro koho je kurz

Prohlubující kurz BS je určen všem pracovníkům, kteří poskytují ošetřovatelskou či sociální péči, lidem s narušenou nebo omezenou schopností vnímání, komunikace a pohybu, např: extrémně nezralým - nedonošeným dětem, lidem s těžkým kombinovaným postižením, lidem těžce nemocným, lidem v kómatu, seniorům s poruchou mobility a s Alzheimerovou chorobou, lidem umírajícím. Kurz prohlubuje teoretické vědomosti a praktické dovednosti získané v Základním a Nástavbovém kurzu Bazální stimulace. Absolvování I. & II. modulu je podmínkou účasti na kurzu prohlubujícím - modulu III. Kurz nabídne účastníkovi dostatek prostoru pro supervizi stávající praxe, prohloubení teoretických znalostí potřebných pro argumentaci a hlubšího pochopení účinku a vlivu jednotlivých stimulací a v neposlední řadě inovace, které koncept integruje na základě nových poznatků vědy.

Rozsah

8 hodin

Akreditace:

V současné době je kurz v akreditačním řízení na MPSV ČR.

Mezinárodní certifikát.

Maximální počet účastníků je 20.

Lektorské zajištění

Helena Dvořáková

V případě zájmu o tento kurz na klíč kontaktuje manažerku vzdělávání Relu Chábovou, kontakt zde.