Veronika Škopová

Veronika Škopová

Veronika je naše moravská spojka a milovnice cestování po kolejích. Energii čerpá nejraději při toulkách po lesích a ve své kvetoucí a bzučící zahradě.

Profesní životopis

Lektorský profil

Vzdělání

 • Univerzita Palackého Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, obor: Sociální politika a sociální práce, státní závěrečná zkouška v r. 2012 , navazující magisterské studium na téže fakultě v oboru Řízení neziskových organizací ukončeno v roce 2016
 • CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, obor: Sociální politika a sociální pedagogika, absolutorium v r. 2012
 • Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl, obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase, zaměření Speciální pedagogika, absolutorium v r. 2007

Absolvované vzdělávací akce

 • Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
 • Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
 • Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
 • Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
 • Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
 • Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
 • Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
 • Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
 • Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
 • Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
 • Support Intensity Scale Training Program, 20 hodin (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
 • Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
 • Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), 64 hodin, Tony James Philips, Praha (2009)
 • Kurz lektorských dovedností, 24 hodin, Adpontes, Praha (2009)
 • Individualizace služeb: Umíme plánovat a domlouvat se, 54 hodin, Quip, Praha (2008)
 • Individuální plánování, Quip, 28 hodin, Praha (2008)
 • Zpracování projektové dokumentace v rámci dotačních programů ČR pro čerpání finančních prostředků z fondů EU, 40 hodin, ARS rozvojová agentura, Olomouc (2008)
 • Psychomotorika, 40 hodin, Masarykova univerzita Brno (2008)
 • Muzikoterapie, 98 hodin, Univerzita Palackého Olomouc (2005-2006)

Praxe

 • Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, základy facilitace, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách, hodnocení míry potřebné podpory, Quip, (2010 – dosud)
 • Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v pedagogice a sociální práci, Palackého univerzita Olomouc (2015 - 2017)
 • Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
 • Lektorská činnost v rámci projektu MPSV Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, MPSV, 3P Consulting (2014 – 2015)
 • Lektorská činnost v rámci dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze (2013) a další kurzy pro pracovníky a lidi s postižením na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2012 - dosud)
 • Facilitace plánovacích schůzek a jiných setkání, zejména pro rodiny lidí s postižením a pro pracovní týmy, zejména poskytovatele sociálních služeb (2011 – dosud)
 • Externí auditor akreditovaných vzdělávacích programů v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách pro Fond dalšího vzdělávání, Praha (2013 – 2014)
 • Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v inkluzivním vzdělávání, Masarykova univerzita Brno (2013 – 2014)
 • Sociální pracovník v rámci služby sociální rehabilitace, Quip (2011 – 2014)
 • Případová sociální práce v projektu Kvalita života jako cíl transformace sociálních služeb - podpora lidí v procesu přechodu z ústavního bydlení do bydlení komunitního, mapování a vyhodnocování potřeb lidí, individuální plánování v průběhu přechodu, spolupráce se zainteresovanými subjekty. Více o projektu zde: (2009 - 2011)
 • Lektorská činnnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
 • Sociální pracovník a metodik individuálního plánování – Charita Zábřeh (2006 – 2010)
 • Pedagog volného času – Dům dětí a mládeže (2003 – 2006)

Odborné texty a publikace

 • Využití facilitace při individuálním plánování - Veronika Škopová.pdf, Diplomová práce, UP Olomouc, 2016
 • Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
 • Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, MPSV ČR 2013 - spoluautorka
 • Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením a její implementace v praxi sociální práce, bakalářská práce, UP Olomouc, 2012
 • Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením v kontextu sociální práce, Absolventská práce, VOŠ Caritas, Olomouc, 2012

Kontakt

Mail:            c.Ey47a7Tlxy6~l7VX~Badcm%5BBX

Telefon:      775 393 080