Organizace v ČR

Asociace průvodců v problematice rizikového chování - Retstrikce.cz - portál nezávislého sdružení fyzických osob, průvodců v problematice rizikového chování, jejímž základním cílem je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby.

 

Česká unie pro podporované zaměstnávání - stránky organizace, jejímž posláním je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice.

 

Dobromysl.cz - portál poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu - a integrace lidí s tímto typem postižení do společnosti.

 

Helpnet.cz - portál se zaměřením na problematiku lidí se zdravotním postižením, v širším smyslu osob se specifickými potřebami, který má sloužit jako informační, komunikační a vzdělávací médium pro tuto oblast.

 

Inkluze.cz - stránky, které podporují v českých školách proces označovaný slovem inkluze. Nabízí informace a rady učitelům, kteří mají ve svých třídách běžných základních škol děti s postižením.

 

Instand - stránky občanského sdružení, které podporuje proces transformace sociálních služeb v České republice.

 

JOB - portál občanského sdružení, které se podílí na systémovém rozvoji i praktické podpoře a transformaci sociálních služeb a školského systému v rámci celé ČR.

 

Kpss.cz - portál věnující se oblasti komunitního plánování sociálních služeb.

 

Liga lidských práv - portál neziskové organizace, která hájí práva a svobody všech lidí, pomáhá lidem znát svá práva a učí je svá práva aktivně prosazovat. Prosazuje systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.

 

Národní ústav pro autismuz, z.ú., dříve APLA Praha - portál společnosti, která se zabývá problematikou lidí s poruchou autistického spektra, provádí diagnostiku, poskytuje sociální služby a realizuje vzdělávací aktivity.

 

 

PORTUS PRAHA, z.ú. - stránky organizace, která se zabývá vytvářením plnohodnotného prostředí pro lidi s mentálním postižením.

 

Rytmus - Od klienta k občanovi, o.p.s. - stránky společnosti, jejíž posláním je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.

 

Sdružení pro alternativní a augmentativní komunikaci - SAAK - portál, který nabízí pomoc lidem se závažnou poruchou komunikace nebo lidem, kteří v důsledku postižení nemohou komunikovat běžným způsobem.

 

Skok - stránky spolku oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti.

 

Společnost DUHA, z.ú. -sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním - portál společnosti, jejíž posláním je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života: bydlení, práce, vzdělávání, volný čas a zábava, rodina a vztahy, život ve společnosti.

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. - portál společnosti s celorepublikovou působností, která hájí práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin.

 

Společnost pro ranou péči - stránky nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením.

 

Transformace pobytových sociálních služeb - o problematice transformace na stránkách Moravskoslezského kraje.

 

TRASS.CZ - portál Národního centra podpory transformace sociálních služeb. Ústředním tématem je deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb.

 

Veřejný ochránce práv - web Ombudsmana České republiky.

 

V zájmu dítěte - stránky věnované problematice ohrožených dětí. Stránky obsahují mimo jiné i podrubriku věnující se deinstitucionalizaci dětských ústavů.

 

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených - stránky organizace spojující odborníky z vysokých škol, vědeckých ústavů a organizací lidí se zdravotním postižením, jejichž cílem je propojit zájem o zlepšování podmínek života občanů se zdravotním postižením cestou monitoringu a zkoumání základních společenských systémů ovlivňujících jednotlivé oblasti jejich života.

 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - stránky organizace s vlastní knihovnou.