Ukončené projekty

Černá a bílá

Černá a bílá

Cílem projektu je podpořit implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zejména prostřednictvím strategické litigace a testováním nových metod sociální práce.

IDEA 12

IDEA 12

IDEA 12 je zkratka plného anglického názvu projektu „Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12“. Projekt by měl přispět k posílení implementace článku 12 Úmluvy o právech osob s postižením s využitím koordinované mezinárodní spolupráce. Projekt má vlastní webovou stránku.

Tři kroky k cíli

Tři kroky k cíli

Cílem projektu bylo pomoci lidem v ústavech získat informace a povzbudit je v naplnění jejich práva na život v přirozeném prostředí, to je nezůstatvat proti své vůli v ústavní péči a případně odejít. Napsali jsme o tom jednoduchou, veřejně dostupnou brožurku.

Právo na nezávislý život – opěrný bod změny

Právo na nezávislý život – opěrný bod změny

Projekt byl zaměřen na posílení práva lidí s postižením na nezávislý život.

New Path to Inclusion Network

New Path to Inclusion Network

Cílem projektu bylo rozšíření konceptu plánování zaměřeného na člověka do evropských zemí.

Slyšte naše hlasy!

Slyšte naše hlasy!

Dvouletý mezinárodní projekt zaměřený na posílení participace dětí s postižením v oblasti intelektu na rozhodování.

Podpora transformace sociálních služeb

Podpora transformace sociálních služeb

Zpracování analýz pro národní projekt podpory transformace ústavní péče.

Podpora v rozhodování v Lotyšsku

Podpora v rozhodování v Lotyšsku

Projekt lotyšské organizace ZELDA byl zaměřen na vytváření podmínek pro implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v Lotyšsku.

Inovace systému kvality soci. služeb

Inovace systému kvality soci. služeb

Cílem projektu bylo aktualizovat rámec zajištění kvality v návaznosti na praktické zkušenosti a změny v právním a politickém rámci.

New Paths to Inclusion

New Paths to Inclusion

Projekt byl zaměřen na přenos dobré praxe v oblasti plánování zaměřeného na člověka z Velké Británie do ostatních zemí.

Vzděláváním k individualizaci podpory

Vzděláváním k individualizaci podpory

Hlavním přínosem projektu bylo zlepšení kompetencí cca 500 profesionálů v oblasti sociálních služeb ve schopnosti podporovat sociální začleňování lidí s postižením.

Ordinary Lives - Běžné životy

Ordinary Lives - Běžné životy

Smyslem projektu bylo poskytnout lidem s potížemi v učení příležitost ze vzájemnému obohacení se zkušenostmi z každodenního života – života v ústavu a života po odchodu do normálního světa.

Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb

Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb

V rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV jsme realizovali mj. zakázku KHK „Tvorba, pilotní ověření a realizace programů“.

Inspirace

Inspirace

Smyslem projektu bylo přinést do České republiky zahraniční zkušenosti s inovativními přístupy k zajištění pomoci a podpory pro lidi s postižením.

Kvalita života jako cíl

Kvalita života jako cíl

Smyslem projektu bylo podpořit obyvatel ústavů na odchod do vlastního nebo chráněného bydlení a vstup na trh práce nebo využívání služeb zaměstnanosti.

Transition

Transition

Tři české neziskové organizace spolu s MŠMT ČR se účastnily mezinárodního projektu, jehož podstatou je vytvořit nástroj podpory mladých lidí s postižením při vstupu na trh práce.

Sdílení dobrých praxí v oblasti individualizace

Sdílení dobrých praxí v oblasti individualizace

Hlavním cílem projektu bylo podpořit změny v systému sociálních služeb z instituční na komunitní bázi s důrazem na zkušenosti z partnerských zemí.

Správná volba

Správná volba

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění pracovní rehabilitace pro mládež a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Pro změnu

Pro změnu

Smyslem projektu bylo prostřednictvím profesního rozvoje pracovníků rozšířit možnosti sociálního začlenění obyvatel ústavů sociální péče.

Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středoč. kraje

Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středoč. kraje

Projekt byl zaměřen na profesní rozvoj pracovníků v ústavní péči jako základní předpoklad pracovního a sociálního začlenění uživatelů tohoto typu služeb.

Život do svých rukou

Život do svých rukou

Projekt se zaměřil na identifikaci rezerv v dodržování a realizaci základních lidských práv a svobod lidí s postižením.

Právo být sám sebou

Právo být sám sebou

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení schopnosti poskytovatelů sociálních služeb hájit a prosazovat práva lidí s mentálním postižením.

Vlaštovky do ústavů

Vlaštovky do ústavů

Smyslem projektu bylo posílit míru pracovního a tím pádem sociálního začlenění obyvatel ústavů sociální péče.

Z ústavu do obce: pár kroků

Z ústavu do obce: pár kroků

Cílem projektu bylo zveřejnit texty Milana Chába, který byl od roku 1981 až do své smrti v roce 2001 ředitelem Ústavu sociální péče v Horní Poustevně. V této funkci usiloval o proměnu ústavní péče na síť služeb komunitního typu.

Vzdělávací program pro pracovníky ÚSP

Vzdělávací program pro pracovníky ÚSP

Náš první projekt zaměřený na vzdělávání a transformaci ústavní péče, který předznamenal naši pozdější několikaletou spolupráci se Středočeským krajem.