Kvalita života jako cíl

Smyslem projektu bylo podpořit obyvatel ústavů na odchod do vlastního nebo chráněného bydlení a vstup na trh práce nebo využívání služeb zaměstnanosti.

DSCF9521

Období realizace

Duben 2009 - květen 2011

Rozpočet a partneři projektu

Projekt byl financován z Evrsopského sociálního fondu. Konečný rozpočet projektu byl 7.667.429,47 Kč.

Partnery projektu byla dvě ústavní zařízení: Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením) a Domov Svojšice (domov se zvláštním režimem).

Cíl a hlavní aktivity projektu

Cílem projektu bylo zlepšit připravnost lidí ze dvou partnerských ústavů na odchod do běžného života. Projekt se skládal z několika klíčových částí:

SNIŽOVÁNÍ PSYCHIATRICKÉ MEDIKACE: U všech obyvatel partnerských ústavů bude provedena analýza psychiatrické medikace pomocí metodiky Haloperidolový ekvivalent. V případě lidí s příliš vysokými dávkami léků bude ve spolupráci s ošetřujícími psychiatry, za podpory odborníků na problémové chování a při zvýšení míry individuální práce medikace snižována.

ZLEPŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO VĚDOMÍ OBYVATEL ÚSTAVŮ: V rámci projektu bude u všech obyvatel partnerských ústavů provedena analýza přiměřenosti omezení jejich právní způsobilosti a práce opatrovníka. V odůvodněných případech pak na základě toho budou navržena opatření – podání k opatrovnickému soudu s žádostí o změnu míry omezení nebo změnu opatrovníka. Dále bude vytvořen vzdělávací program pro obyvatele ústavů za účelem zvýšení jejich právního vědomí, zorientování se ve vlastním právním postavení, právech a povinnostech. Dále proběhne kurz pro opatrovníky a soudce.

PŘÍPRAVA NA VSTUP NA TRH PRÁCE: Pro všechny nepracující obyvatele partnerských ústavů v produktivním věku bude provedena analýza pracovních podmínek z hlediska vnějších i vnitřních aspektů (typ invalidního důchodu, pracovní zkušenosti, motivace atd.). Nezaměstnaní začnou využívat služby zaměstnanosti či jiné služby podporující pracovní uplatnění jako přímý efekt projektu nebo dokonce práci získají (nepřímý efekt projektu).

PROVÁZÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ: Budou připraveny podrobné individuální plány pro cca 40 obyvatel ústavů. Pro plánování budou využity metodiky odpovídající konceptu „plánování zaměřené na člověka“. Plány budou doplněny rozpočtem pro financování potřebné podpory. Pro tuto část projektu bude využit britský systém in Control.

MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA: Za účelem měření účinnosti projektu bude vytvořen nástroj na měření kvality života obyvatel ústavů před a po ukončení aktivit projektu zajišťovaných ve prospěch těchto lidí. Předpokládá se, že realizací projektu a dalších nezávislých, paralelních aktivit dojde ke zvýšení kvality života obyvatel ústavů. Současně bude vytvořen a v praxi ověřen nástroj měření kvality života použitelný univerzálně např. pro posuzování přínosu transformace ústavní péče.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE: Výsledky projektu budou prezentovány na závěrečné, jednodenní konferenci, které se zúčastní také zahraniční mluvčí (UK). Konference proběhne na jaře 2011.

Výstupy projektu

Výstupy projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci a v řadě zpráv:

Měření kvality života a sociální služby

Výsledky poskytování služeb jako předmět hodnocení kvality

Analýza plánů zaměřených na člověka a výstupy pracovních skupin

Sledování psychiatrické medikace v projektu "Kvalita života jako cíl"

Brokeři v Čechách

Psychofarmaka a psychiatři