Slyšte naše hlasy!

Dvouletý mezinárodní projekt zaměřený na posílení participace dětí s postižením v oblasti intelektu na rozhodování.

Quip v tomto projektu plnil roli partnera.

skupina 2

Období realizace projektu

Pojekt v originále nazvaný "Hear Our Voices!" byl realizován od prosince 2012 do prosince 2014.

Rozpočet a finanční partneři projektu

Projekt realizovaly tři národní organizace Cedar Foundation (Bulharsko), Fundacion Sindrome de Down (Španělsko) a Quip (ČR) a dvě celoevropské organizace – Eurochild Belgium a Inclusion Europe, která koordinovala všechny aktivity projektu.

Na financování se podílela Evropská komise (Fundamental Rights – Directorate General for Justice, číslo projektu JUST/2011/FRAC/AG/2735) a mezinárodní nadace LUMOS.

Celkový rozpočet projektu byl 220.000 EUR. Quip získal na projektové aktivity celkem 530.000 Kč.

Cíle a hlavní aktivity projektu

Cílem projektu bylo posílit zapojení dětí s postižením v oblasti intelektu do rozhodování ve všech oblastech života v intencích článku 12 Úmluvy o právech dítěte, naplánovat využití mechanismů individuálních stížností zavedených po ratifikaci nového opčního protokolu Úmluvy o právech dítěte, přispět ke zvýšení ochrany práv dětí s postižením v oblasti intelektu a odstraňovat bariéry bránící dětem v zapojení do rozhodování.

Východiskem pro přípravu a realizaci projektu byl článek 12 Úmluvy o právech dítěte:

  1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.
  2. Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo anebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství.

Výstupy projektu

Na začátku práce jsme zmapovali zkušenosti a dobrou praxi při zapojování dětí do rozhodování, která se jich týkají. Dokument si můžete stáhnout zde.

Naším významným úkolem bylo vytvořit metodiku pro zapojování dětí s postižením v ústavní péči do rozhodování, která se jich týkají. Díky spolupráci se dvěma ústavy a pracovnicemi místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany se nám podařilo získat cenné zkušenosti, které jsme shrnuli v česko-bulharské publikaci "Chci se zapojit do rozhodování o svém životě. Naslouchej mi!". Publikaci v českém jazyce si můžete stáhnout zde.

Kolegové ze Španělska se věnovali metodám zapojení dětí do rozhodování ve škole. Výsledky jejich práce si můžete také přečíst v českém jazyce zde.

Naším druhým úkolem bylo vyzkoušet možnosti zapojení dětí s postižením v oblasti intelektu do rozhodování ve veřejné správě. Navázali jsme velmi příjemnou spolupráci se žákovským zastupitelstvem v Praze 14 a měli jsme možnost zúčastnit se tzv. Dětského fóra a prozkoumat bariéry zapojování dětí s postižením do rozhodování ve veřejné správě.

Díky spolupráci s dětmi a mladými lidmi ze žákovského zastupitelstva jsme pak mohli společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uspořádat konzultační seminář na téma inkluzivní vzdělávání. Zprávu o této velmi příjemné akci si můžete přečíst v aktualitách zde. Názory dětí s osobní zkušeností s inkluzivním vzděláváním jsme shrnuli do Dětské fórum MŠMT. O přípravě a realizaci konzultačního semináře vznikl krátký videodokument, na který se můžete podívat zde.

O možnostech zapojování dětí s postižením v oblasti intelektu do rozhodování jsme měli možnost debatovat se zástupci obou klíčových výborů OSN v Ženevě. Krátkou zprávu o naší misi si můžete přečíst zde

Poslední významnou událostí, kterou jsme díky projektu mohli uspořádat, byl pracovní seminář Děti s postižením v oblasti intelektu v ústavní péči. Zúčastnila se řada profesionálů zastupujících zejména pracovníky ze sociálně-právní ochrany, sociálních služeb, vládních úřadů atd. Všichni společně debatovali o tom, jaké jsou nedostatky v naplňování práv dětí v ústavní péči a jak bariéry překonat. Závěrečnou zprávu ze semináře si můžete stáhnout zde.

V rámci projektu vznikla také další videa. Dvě z nich dokumentují možnosti a limity participace dětí s postižením v oblasti intelektu v ústavní péči:

Proč nemůžu bydlet s mámou

Jak jsem začal chodit do skautu

Posledním videem je krátký animovaný film podporující zapojování dětí s postižením v oblasti intelektu. Film Musíš hrát s kartami, které dostaneš dává dětem hravou, zábavnou formou praktické rady, jak mezi sebe přijmout děti s postižením.

Webová stránka projektu