Činnosti v rámci služby

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc lidem v orientaci v obtížné situaci, pomoc v komunikaci se zprostředkovanými službami, pomoc při sepsání žádostí, předávání srozumitelných informací, doprovod na instituce (úřady, apod.), pomoc s dojednáním podmínek čerpání služeb, pomoc s účasti v různých aktivitách apod.

Sociálně terapeutické činnosti

Podpora při orientaci a porozumění informacím a možnostem v oblasti práva - svéprávnost, opatrovnictví.

Podpora při porozumění a řešení občansko-právní problematiky – porozumění formálním dokumentům, vydaným rozhodnutím, nájemním a dalším smlouvám.

Podpora při orientaci a porozumění informacím a možnostem v bytové problematice (např. ztráta ubytování, osamostatnění se od rodičů, odchod z pobytové sociální služby do vlastního bytu, atd.).

Poradenství v oblasti práce s vlastním finančním rozpočtem.

Zpracování plánu na řešení vyjmenovaných oblastí.

Tlumočení informací do snadno srozumitelné podoby.

Doprovod mimo poradnu (doprovázení, vyjednávání).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podpora při vyřízení běžných záležitostí –vyplnění formulářů, sepsání odvolání, stížnosti, atd. (např. na úřadech, dalších institucích, atd.).

Podpora při orientaci a porozumění informacím a možnostem různých podpůrných forem komunikace a asistivních technologií (nalézání a zlepšování způsobu a formy komunikace s okolím, používání alternativních metod komunikace).

Rozsah naši pomoci

Rozsah poskytování sociální služby se odvíjí od individuálního plánu a dalších ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby.

Harmonogram sociální práce vyplývá vždy z akčního plánu, jež je součástí každého individuálního plánu jednotlivých lidí. Zde jsou jasně určené kroky: co se má stát, kdo to má udělat a kdy to bude hotové. Individuální plán se průběžně s člověkem reviduje a kontroluje se tak, zda je vše, co se domluvilo splněno. V případě, že tomu tak není, hledají se důvody a způsoby, jak to napravit.

Hodnocení naší služby probíhá prostřednictvím:

  • průběžného vyhodnocování individuálních plánu
  • interních porad všech pracovníků ve službě
  • společnou přípravou postupu další práce v situacích, kdy kroky v akčním plánu nebyly splněny

Dokumentace

Dokumentaci k sociální službě vedeme v souladu se zákonnými požadavky (dle zákona 108/2006 Sb., a Standardů kvality sociálních služeb). Veškerou dokumentaci zaznamenáváme do informačního systému pro sociální služby eQuip.