Činnosti v rámci služby

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc lidem v orientaci v obtížné situaci, pomoc v komunikaci se zprostředkovanými službami, pomoc při sepsání žádostí, předávání srozumitelných informací, doprovod na instituce (úřady, apod.), pomoc s dojednáním podmínek čerpání služeb, pomoc s účasti v různých aktivitách apod.

Sociálně terapeutické činnosti

Podpora při orientaci a porozumění informacím a možnostem v oblasti práva - svéprávnost, opatrovnictví.

Podpora při porozumění a řešení občansko-právní problematiky – porozumění formálním dokumentům, vydaným rozhodnutím, nájemním a dalším smlouvám.

Podpora při orientaci a porozumění informacím a možnostem v bytové problematice (např. ztráta ubytování, osamostatnění se od rodičů, odchod z pobytové sociální služby do vlastního bytu, atd.).

Poradenství v oblasti práce s vlastním finančním rozpočtem.

Zpracování plánu na řešení vyjmenovaných oblastí.

Tlumočení informací do snadno srozumitelné podoby.

Doprovod mimo poradnu (doprovázení, vyjednávání).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podpora při vyřízení běžných záležitostí –vyplnění formulářů, sepsání odvolání, stížnosti, atd. (např. na úřadech, dalších institucích, atd.).

Podpora při orientaci a porozumění informacím a možnostem různých podpůrných forem komunikace a asistivních technologií (nalézání a zlepšování způsobu a formy komunikace s okolím, používání alternativních metod komunikace).

Rozsah naši pomoci

Rozsah poskytování sociální služby se odvíjí od individuálního plánu a dalších ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby.

Harmonogram sociální práce vyplývá vždy z akčního plánu, jež je součástí každého individuálního plánu jednotlivých lidí. Zde jsou jasně určené kroky: co se má stát, kdo to má udělat a kdy to bude hotové. Individuální plán se průběžně s člověkem reviduje a kontroluje se tak, zda je vše, co se domluvilo splněno. V případě, že tomu tak není, hledají se důvody a způsoby, jak to napravit.

Hodnocení naší služby probíhá prostřednictvím:

  • průběžného vyhodnocování individuálních plánu
  • interních porad všech pracovníků ve službě
  • společnou přípravou postupu další práce v situacích, kdy kroky v akčním plánu nebyly splněny

Dokumentace

Dokumentaci k sociální službě vedeme v souladu se zákonnými požadavky (dle zákona 108/2006 Sb., a Standardů kvality sociálních služeb). Veškerou dokumentaci zaznamenáváme do informačního systému pro sociální služby eQuip.

Dokumenty ve formátu snadného čtení easy read

Zde si můžete stáhnout dokument ve formátu snadného čtení Co pro Vás můžeme udělat v Poradně Quip.

Zde si můžete stáhnout dokument ve formátu snadného čtení Jak si můžu stěžovat na průběh sociální služby Poradna Quip.